Skill Balance update 07/11/2018

2692
PVE
Inquisitor
ชื่อสกิล จุดเปลี่ยน
Judgement Spear [Judgment Spear] ที่เคยปล่อยไปทั่วทุกทิศทางตามจุดเล็งเป้า แก้ไขทำให้ฟาดลงไปที่พื้นและปล่อยตามจุดเล็งเป้า แก้ไขปัญหาที่ [Judgment Spear] ปักไปที่พื้นดินและหายไป
Abyss Walker
[Awakened Passive] Dark Conviction ปรับทำให้ Dark Fireball ของ [Awakened] Dark Conviction ไม่หายไปแม้สัมผัส Prop และภูมิประเทศ เมื่อใช้ [Awakened] Dark Conviction จะเพิ่มผลในการดึงศัตรูไปยังวงเวทย์ที่ถูกสร้างขึ้นในทันที ในตอนนี้จะเกิดการโจมตีเพิ่มเติม 100% ของ Skill Attack ปรับจำนวนการสร้าง [Awakened] Dark Conviction Dark Fireball 8ชิ้น -> 5ชิ้น เพิ่ม  Skill Attack ของ [Awakened] Dark Conviction  50% 1614% -> 2421%
Sniper
Arrow Barrage เพิ่มเวลาคงรักษาการโจมตีเป็น 2 เท่า
 – เพิ่มผลรวมปริมาณความเสียหายเป็น 2 เท่า
Acrobat
Double Somersault Kick ลด Attack
 – Attack 3306% -> 1382%
Kick Shot เพิ่ม Attack และช่วงเวลาที่สามารถกด Kick ขณะพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้น
 – Attack 2416% -> 3574%
Divine Rage เพิ่ม Attack
 – Attack 14906% -> 20088%
Tempest
Class Mastery ความสามารถในการเพิ่ม Attack จะเปลี่ยนเป็นคงอยู่ต่อเนื่อง
 – เมื่อโจมตี Kick Shot, Double Somersault Kick จะเพิ่ม 50% ต่อเนื่อง 10 วินาที -> เพิ่ม 40% เป็น Passive
ถ้าโจมตี Main Skill ทั้งหมด (รวม Air Current Skil,Awakened Skil) จะฟื้นฟู Cooldown ของ Divine Rage
 – Physical Attack -> กำลังหลักทั้งหมด (รวม Air Current,Awakened)
ลดปริมาณการฟื้นฟู Cooldown ของ Divine Rage
 – ฟื้นฟู Cooldown 10วินาที -> 4วินาที
Class Mastery III ถ้า Double Somersault Kick ถูกเป้า เพิ่มความสามารถในการได้รับ Air Current
Punch Smash เพิ่ม Attack
 – Attack 7143% ->  10500%
Hurricane Dance เพิ่ม Attack
 – Attack 3241% -> 5439%
Hurricane Upper เพิ่ม Attack
 – Attack 3071% -> 5000%
Binding Shot EX เพิ่มเวลาคงอยู่ผลการเพิ่มความเสียหายที่ได้รับ
 – เวลาคงอยู่ 10วินาที -> 30วินาที
PVP
Inquisitor
ชื่อสกิล จุดเปลี่ยน
Judgement Spear [Judgment Spear] ที่เคยปล่อยไปทั่วทุกทิศทางตามจุดเล็งเป้า แก้ไขทำให้ฟาดลงไปที่พื้นและปล่อยตามจุดเล็งเป้า แก้ไขปัญหาที่[Judgment Spear] ปักไปที่พื้นดินและหายไป
Elestra
Glacial Field เวลาร่ายสร้าง Freeze Zone สั้นลง ไม่ทำให้ Movement Speed เพิ่มขึ้น