เพิ่มวิวัฒนาการ Seal [Full Bloom Upgrade Seal] Epic

607

เพิ่ม Epic Full Bloom Upgrade Seal

เพิ่มวิวัฒนาการ Seal [Full Bloom Upgrade Seal] Epic

ข้อมูลไอเทมหลัก

รูป ข้อมูลไอเทม คำอธิบายไอเทม ประเภท Seal ออฟชั่นเพิ่มเติม วิธีได้รับ
เพิ่มวิวัฒนาการ Seal [Full Bloom Upgrade Seal] Epic Full Bloom Upgrade Seal
(Epic)
มอบออฟชั่นเพิ่มเติมสูงสุด 2 ประเภท

※ออฟชั่นเพิ่มเติมที่ถูกมอบเมื่อได้รับระดับ Magic, Rare ยังคงอยู่

Destruction/Magic/Health/
Bear/Wind/Intellect/Vitality/
Fatal/Limit/Iron Wall/TentUltimate/Attack/Defense
(Special Upgrade Seal)
Physical/
Magic/ AttackFinal Damage
Rare Special Upgrade Seal Evolution

(Hagyul’s Upgrade Seal Full Bloom Stamp)

 

เพิ่มวิวัฒนาการ Full Bloom Upgrade Seal

– สามารถวิวัฒนาการจาก Rare Full Bloom Upgrade Seal เดิมเป็น Epic Full Bloom Upgrade Seal.

วิวัฒนาการ Magic Full Bloom Upgrade Seal
เพิ่มวิวัฒนาการ Seal [Full Bloom Upgrade Seal] Epic
ประเภท Seal
Destruction/Magic/Health/Bear/Wind/Intellect/Vitality/Fatal/Limit/Iron Wall/Tent
วิวัฒนาการ Rare Full Bloom Upgrade Seal
เพิ่มวิวัฒนาการ Seal [Full Bloom Upgrade Seal] Epic
ประเภท Seal
Destruction/Magic/Health/Bear/Wind/Intellect/Vitality/Fatal/Limit/Iron Wall/Tent
วิวัฒนาการ Magic Special Full Bloom Upgrade Seal
เพิ่มวิวัฒนาการ Seal [Full Bloom Upgrade Seal] Epic
ประเพท Seal
Ultimate/Attack/Defense
วิวัฒนาการ Rare Special Full Bloom Upgrade Seal
เพิ่มวิวัฒนาการ Seal [Full Bloom Upgrade Seal] Epic
ประเพท Seal
Ultimate/Attack/Defense

 

รูป ข้อมูลไอเทม คำอธิบายไอเทม วิธีได้รับ แลกเปลี่ยน อื่นๆ
เพิ่มวิวัฒนาการ Seal [Full Bloom Upgrade Seal] Epic Hagyul’s Upgrade Seal Full Bloom Stamp ไอเทมที่ช่วยวิวัฒนาการ Full Bloom Upgrade Seal(Rare) เป็นระดับ Epic

ไม่สามารถใช้กับ Full Bloom Special Upgrade Seal

Mission Box Labyrinth ชั้น 6 ขึ้นไป สามารถ ใหม่
เพิ่มวิวัฒนาการ Seal [Full Bloom Upgrade Seal] Epic Hagyul’s Upgrade Seal Blooming Stamp ไอเทมที่ช่วยวิวัฒนาการ Full Bloom Upgrade Seal(Magic) เป็นระดับ Rare

ไม่สามารถใช้กับ Full Bloom Special Upgrade Seal

กำจัดบอส Stage สามารถ Epic → Rare

 

ประเภทออฟชั่นเพิ่มเติม ประเภทค่า Stat ค่าที่เพิ่มขึ้น
มอบเมื่อวิวัฒนาการระดับ Epic Physical/Magic Attack 10,000
30,000
50,000
Physical/Magic Attack

Final Damage

30,000
100
50,000
100
100,000
100