เพิ่ม [Full Bloom Upgrade Seal] Seal ใหม่

1924

เพิ่ม Full Bloom Upgrade Seal

※ เพิ่ม Full Bloom Upgrade Seal ซึ่งปรับโครงสร้างการฟาร์มครั้งที่สอง ต่อจาก Full Bloom Dragon Jade

※ Full Bloom Upgrade Seal ทำให้สามารถสัมผัสได้ถึงประสบการณ์การเติบโตที่ปะทุขึ้นและเพิ่มขีดจำกัดการเติบโตของอุปกรณ์เช่นเดียวกับ Full Bloom Dragon Jade

เพิ่ม [Full Bloom Upgrade Seal] Seal ใหม่

รูปภาพ ข้อมูลไอเทม คำอธิบายไอเทม ประเภท Seal ออฟชั่นเพิ่มเติม วิธีได้รับ
เพิ่ม [Full Bloom Upgrade Seal] Seal ใหม่ Sprout Upgrade Seal

(ระดับ Normal)

ไม่มีออฟชั่นเพิ่มเติม

เป็นไอเทมที่ไม่สามารถวิวัฒนาการ

Destruction/Magic/Health

Bear/Wind/Intellect/Vitality

Fatal/Limit/Iron Wall/Tent

Ultimate/Attack/Defense

ไม่มี Stage Golden Box/

Full Bloom Seal Pocket

เพิ่ม [Full Bloom Upgrade Seal] Seal ใหม่ Full Bloom Upgrade Seal

(ระดับ Magic)

มอบออฟชั่นเพิ่มเติมให้อย่างแน่นอน 1 อย่าง

สามารถวิวัฒนาการเป็นระดับ Rare ด้วย

Hagyul’s Upgrade Seal Blooming Stamp หรือ

Hagyul’s Special Upgrade Seal Blooming Stamp

Destruction/Magic/Health

Bear/Wind/Intellect/Vitality

Fatal/Limit/Iron Wall/Tent

Physical/Magic Attack

maxHP

Critical

Physical Defense

Magic Defense

Critical Damage

Final Damage

* มอบออฟชั่นเพิ่มเติมให้อย่างแน่นอน 1 อย่าง

Stage Golden Box/

Full Bloom Seal Pocket/

High Grade Full Bloom Seal Pocket

Ultimate/Attack/Defense

(Special Upgrade Seal)

Full Bloom Special Upgrade Seal  Box
เพิ่ม [Full Bloom Upgrade Seal] Seal ใหม่ Full Bloom Upgrade Seal

(ระดับ Rare)

มอบออฟชั่นเพิ่มเติมมากสุด 2 อย่าง

※ ออฟชั่นเพิ่มเติมที่มอบเมื่อได้รับระดับ Magic จะยังคงอยู่.

Destruction/Magic/Health

Bear/Wind/Intellect/Vitality

Fatal/Limit/Iron Wall/Tent

Physical/Magic Attack

maxHP

Critical

Physical Defense

Magic Defense

Critical Damage

Final Damage

*มอบออฟชั่นเพิ่มเติมมากสุด 2 อย่าง

High Grade Full Bloom Seal Pocket/

วิวัฒนาการ Upgrade Seal ระดับ Magic

(Hagyul’s Upgrade Seal Blooming Stamp)

Ultimate/Attack/Defense

(Special Upgrade Seal)

วิวัฒนาการ Special Upgrade Seal ระดับ Magic

(Hagyul’s Special Upgrade Seal Blooming Stamp)


※ เมื่อแยกส่วน Upgrade Seal ใหม่ จะได้รับ Deteriorated Tetra Stone Fragment
※ เมื่อแยกส่วน Upgrade Seal ซึ่งมีออฟชั่น Final Damage เพิ่มเติม 686 ขึ้นไป จะได้รับ Deteriorated Tetra Stone Fragment ในปริมาณมาก

ข้อมูลไอเทมหลัก

รูป ข้อมูลไอเทม คำอธิบายไอเทม วิธีการได้รับ แลกเปลี่ยน
เพิ่ม [Full Bloom Upgrade Seal] Seal ใหม่ Hagyul’s Upgrade Seal Blooming Stamp ไอเทมที่ช่วยวิวัฒนาการ Full Bloom Upgrade Seal (ระดับ Magic) ให้เป็นระดับ Rare

ไม่สามารถใช้กับ Full Bloom Special Upgrade Seal

กำจัด Stage Boss ได้
เพิ่ม [Full Bloom Upgrade Seal] Seal ใหม่ Hagyul’s Special Upgrade Seal Blooming Stamp ไอเทมที่ช่วยวิวัฒนาการ Full Bloom Special Upgrade Seal (ระดับ Magic) ให้เป็นระดับ Rare

ไม่สามารถใช้กับ Full Bloom Upgrade Seal

※ Special Upgrade Seal = Attack/Defense/Ultimate Upgrade Seal

แยกส่วน Full Bloom Upgrade Seal ไม่ได้
เพิ่ม [Full Bloom Upgrade Seal] Seal ใหม่ Full Bloom Ultimate/Attack/Defense Upgrade Seal Box สามารถจัดส่งไอเทมที่ต้องการเพื่อรับ Special Upgrade Seal ระดับ Magic Full Bloom Seal Pocket

/High Grade Full Bloom Seal Pocket

ไม่ได้

 

ข้อมูล Stat พื้นฐานของ Full Bloom Upgrade Seal

Upgrade Seal ประเภท Stat ค่า % จำนวนคงที่
Sprout Destruction Upgrade Seal Physical Attack 10% 15000
Sprout Magic Upgrade Seal Magic Attack 10% 15000
Sprout Bear Upgrade Seal STR 10% 8000
Sprout Wind Upgrade Seal AGI 10% 8000
Sprout Intellect Upgrade Seal INT 10% 8000
Sprout Vitality Upgrade Seal Vitality 7% 4000
Sprout Health Upgrade Seal maxHP 10% 270000
Sprout Fatal Upgrade Seal Critical 20% 33000
Sprout Iron Wall Upgrade Seal Physical Defense 10% 10000
Sprout Tent Upgrade Seal Magic Defense 10% 10000
Sprout Limit Upgrade Seal Critical Damage 20% 150000
Sprout Ultimate Upgrade Seal Final Damage 1050
Sprout Attack Upgrade Seal Physical/Magic Attack

Final Damage

15000

200

Sprout Defense Upgrade Seal Physical/Magic Defense

maxHP

10000

270000

Upgrade Seal ประเภท Stat ค่า % จำนวนคงที่
Full Bloom Destruction Upgrade Seal Physical Attack 10% 20000
Full Bloom Magic Upgrade Seal Magic Attack 10% 20000
Full Bloom Bear Upgrade Seal STR 10% 12000
Full Bloom Wind Upgrade Seal AGI 10% 12000
Full Bloom Intellect Upgrade Seal INT 10% 12000
Full Bloom Vitality Upgrade Seal Vitality 7% 6000
Full Bloom Health Upgrade Seal maxHP 10% 400000
Full Bloom Fatal Upgrade Seal Critical 20% 50000
Full Bloom Iron Wall Upgrade Seal Physical Defense 10% 15000
Full Bloom Tent Upgrade Seal Magic Defense 10% 15000
Full Bloom Limit Upgrade Seal Critical Damage 20% 225000
Full Bloom Ultimate Upgrade Seal Final Damage 1250
Full Bloom Attack Upgrade Seal Physical/Magic Attack

Final Damage

50000

400

Full Bloom Defense Upgrade Seal Physical/Magic Defense

maxHP

15000

400000

 

ข้อมูลออฟชั่นเพิ่มเติม Full Bloom Upgrade Seal

หมวดหมู่ออฟชั่นเพิ่มเติม ประเภท Stat จำนวนคงที่
มอบเมื่อได้รับระดับ Magic Physical/Magic Attack 50000
maxHP 200000
Critical 25000
Physical Defense 7500
Magic Defense 7500
Critical Damage 112500
Final Damage 686
มอบเมื่อวิวัฒนาการ Magic -> Rare

*ออฟชั่นเพิ่มเติมที่มอบเมื่อได้รับระดับ Magic ก็ยังคงอยู่

Physical/Magic Attack 50000
maxHP 200000
Critical 25000
Physical Defense 7500
Magic Defense 7500
Critical Damage 112500
Physical/Magic Attack

Final Damage

50000

100

maxHP

Final Damage

200000

100

Critical

Final Damage

25000

100

Physical Defense

Final Damage

7500

100

Magic Defense

Final Damage

7500

100

Critical Damage

Final Damage

112500

100

 

ปรับปรุงรางวัล Stage

※ เพิ่ม Full Bloom Upgrade Seal พร้อมกับปรับปรุงรางวัล Stage ด้วย
※ จำนวนของ Golden Box ใน Stage Clear Selection Box เปลี่ยนเป็น 1 ชิ้น

ประเภทรางวัล ไอเทมรางวัล อัตราการปรากฏ อ้างอิง
กำจัด Stage Boss High Grade Garnet 5 ชิ้น แน่นอน เหมือนกับรางวัลกำจัด Stage Boss เดิม
Distorted Dimensional Compass ต่ำมาก เหมือนกับรางวัลกำจัด Stage Boss เดิม
Moonlight Stone ต่ำมาก เหมือนกับรางวัลกำจัด Stage Boss เดิม
Golden Goblin Coin ต่ำมาก เหมือนกับรางวัลกำจัด Stage Boss เดิม
Sealed Knight’s Chaos Expedition Seal ต่ำ เหมือนกับรางวัลกำจัด Stage Boss เดิม
Unidentified Goddess Seal เทียบเท่าระดับความยาก Labyrinth F1 ขึ้นไป Unidentified Goddess Seal ที่เคยปรากฏใน

Stage Clear Golden Box เดิมย้ายไป

เป็นรางวัลกำจัด Stage Boss

Hagyul’s Upgrade Seal Blooming Stamp เทียบเท่าระดับความยาก Labyrinth F6 ขึ้นไป ไอเทมที่สามารถวิวัฒนาการ Full Bloom Upgrade Seal

ระดับ Magic ไปเป็นระดับ Rare

Stage Clear Selection Box

Golden Box

Sprout Upgrade Seal เทียบเท่าระดับความยาก Labyrinth F16 ขึ้นไป Upgrade Seal ใหม่ระดับ Normal
Magic Full Bloom Upgrade Seal เทียบเท่าระดับความยาก Labyrinth F1 ขึ้นไป Upgrade Seal ใหม่ระดับ Magic
Magic Full Bloom Upgrade Seal

(ออฟชั่น Final Damage เพิ่มเติม)

เทียบเท่าระดับความยาก Labyrinth F11 ขึ้นไป Upgrade Seal ใหม่ระดับ Magic

มอบออฟชั่น Final Damage เพิ่มเติม

Blessing Stone ต่ำมาก เหมือนเดิม
Stage Clear Selection Box

Silver Box

Deteriorated Tetra Stone Fragment แน่นอน สามารถรับได้เมื่อแยกส่วน Upgrade Seal ใหม่

สามารถซื้อ Full Bloom Upgrade Seal Pocket ได้จาก Stage Shop

 

※ เมื่อแยกส่วน Upgrade Seal ใหม่จะได้รับ Deteriorated Tetra Stone Fragment
※ เมื่อแยกส่วน Upgrade Seal ที่ติดออฟชั่น Final Damage เพิ่มเติม 686 ขึ้นไปจะได้รับ Deteriorated Tetra Stone Fragment ปริมาณมาก

 

ปรับปรุง Stage Shop

※ เพิ่มไอเทมใหม่ลงใน Stage Shop ที่สามารถใช้งานผ่านทาง Priestess of Darkness

ไอเทมเพิ่มใหม่ ทรัพยากรที่ต้องการ จำกัดการซื้อ
Full Bloom Seal Pocket Deteriorated Tetra Stone Fragment 25 ชิ้น
High Grade Full Bloom Seal Pocket Cat’s Eye 200 ชิ้น 1 ครั้งต่อสัปดาห์ต่อตัวละคร
Hero Seal Fragment Deteriorated Tetra Stone Fragment 3 ชิ้น

 

เพิ่ม  Special Upgrade Seal Box

※ สามารถรับ Special Upgrade Seal Box ได้จาก Full Bloom Seal Pocket, High Grade Full Bloom Seal Pocket ในอัตราต่ำ
※ Special Upgrade Seal Box เป็นไอเทมกล่องมิชชั่นที่สามารถรับ Special Upgrade Seal ประเภทที่กำหนด

Upgrade Seal ทรัพยากรที่ต้องการ ไอเทมรางวัล
Full Bloom Ultimate Upgrade Seal Box Deteriorated Tetra Stone Fragment300 ชิ้น

Cat’s Eye 200 ชิ้น

Hagyul’s Upgrade Seal Blooming Stamp 1 ชิ้น

Full Bloom Ultimate Upgrade Seal
Full Bloom Attack Upgrade Seal Box Full Bloom Attack Upgrade Seal
Full Bloom Defense Upgrade Seal Box Full Bloom Defense Upgrade Seal

 

การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

※ Lapis Lazuli ที่ปรากฏเป็นรางวัลจากภารกิจ Stage ทั่วไป, ภารกิจ Most Wanted, ภารกิจ Treasure, ภารกิจ Frontal Breakthrough, ภารกิจ Companion เปลี่ยนเป็น Cat’s Eye

※ สามารถซื้อ Cat’s Eye ได้จาก Saint Haven – Merchant Kelly Shop

※ สามารถซื้อ Cat’s Eye ได้จาก Crystal Point Shop

※ สามารถแลก Cat’s Eye เป็น Lapis Lazuli จาก Merchant April Shop แห่ง Merca’s Heart

※ Match Upgrade Seal (Hero) Box 2 ชิ้น หนึ่งในรางวัลภารกิจเคลียร์ Stage ของ World Daily Mission เปลี่ยนเป็น Full Bloom Seal Pocket 1 ชิ้น

※ ลบ  Upgrade Seal ออกจากรางวัล Mercenary Expedition