อื่นๆ

2472

■ สิ้นสุด Banquet Hall of Everyone

■ เอา Board Game Shop ออกแล้ว