[Dragon Nest] อัพเกรดสู่ความสุดยอดกับ LV95 Legend Equipment

3231

[Dragon Nest] อัพเกรดสู่ความสุดยอดกับ LV95 Legend Equipment

เพิ่มความสามารถสูงสุดให้แก่ LV93 Legend Equipment โดยอัพเกรดให้เป็น LV95 Legend Equipment ผ่าน Equipment Converter
สามารถสร้างไอเทมสำหรับอัพเกรดได้ที่ NPC Black Smith ประจำเมือง ที่หัวข้อ “สร้างของเบ็ดเตล็ด”
– Armor Converter – Knight’s Calypse Armor (ใช้กับอุปกรณ์ป้องกันทุกส่วน)
– Weapon Converter – Knight’s Calypse Weapon (ใช้กับอาวุธหลัก-รอง)

[Dragon Nest] อัพเกรดสู่ความสุดยอดกับ LV95 Legend Equipment

ค่าธรรมเนียมและวัตถุดิบในการสร้างไอเทม

ชื่อค่าธรรมเนียมในการสร้าง วัตถุดิบ 1วัตถุดิบ 2วัตถุดิบ 3
Armor Converter- Knight’s Calypse Armor1000 GoldHigh Grade Garnet x 50 ชิ้นSpera x 200 ชิ้นMiddle Grade Armor Upgrade Stone x 40 ชิ้น
Armor Converter- Knight’s Calypse Weapon1000 GoldHigh Grade Garnet x 50 ชิ้นSpera x 200 ชิ้นMiddle Grade Weapon Upgrade Stone x 40 ชิ้น

วิธีการใช้งานไอเทม Equipment Converter
– สามารถใช้งานไอเทมโดยการคลิ๊กขวาบนไอเทมเพื่อใช้งาน
– คลิ๊กขวาเลือกไอเทม LV93 Legend Equipment ที่มีการเสริมพลังระดับ 10 ขึ้นไปเพื่อทำการเปลี่ยน
– เมื่อทำการเปลี่ยนแล้วจะได้รับเป็นไอเทม  LV95 Legend Equipment ที่ไม่มีการเสริมพลัง (+0)

[Dragon Nest] อัพเกรดสู่ความสุดยอดกับ LV95 Legend Equipment

สำหรับไอเทมที่มีการเสริมพลังตั้งแต่ +11 ถึง +15 เมื่อนำมา Converter จะได้รับไอเทมเพิ่มเติมดังนี้

 

เมื่อย้าย +11 เมื่อย้าย +12 เมื่อย้าย +13 
ชื่อจำนวน ชื่อจำนวน ชื่อจำนวน 
Middle Grade Weapon Upgrade Stone40 Middle Grade Weapon Upgrade Stone100 Middle Grade Weapon Upgrade Stone200 
Middle Grade Armor Upgrade Stone40 Middle Grade Armor Upgrade Stone100 Middle Grade Armor Upgrade Stone200 
High Grade Weapon Upgrade Stone30 High Grade Weapon Upgrade Stone70 High Grade Weapon Upgrade Stone100 
High Grade Armor Upgrade Stone30 High Grade Armor Upgrade Stone70 High Grade Armor Upgrade Stone100 
Upgrade Hammer50%2 High Grade Garnet50 High Grade Garnet100 
+0 Knight’s Calypse Equipment1 High Grade Essence of Life50 High Grade Essence of Life100 
   Upgrade Hammer90%6 Upgrade Hammer 90%11 
   +0 Knight’s Calypse Equipment1 +0 Knight’s Calypse Equipment1 
เมื่อย้าย +14 เมื่อย้าย +15
ชื่อจำนวน ชื่อจำนวน
Middle Grade Weapon Upgrade Stone270 Middle Grade Weapon Upgrade Stone270
Middle Grade Armor Upgrade Stone270 Middle Grade Armor Upgrade Stone270
High Grade Weapon Upgrade Stone180 High Grade Weapon Upgrade Stone180
High Grade Armor Upgrade Stone180 High Grade Armor Upgrade Stone180
High Grade Garnet230 High Grade Garnet300
High Grade Essence of Life230 High Grade Essence of Life300
Upgrade Hammer 90%50 Upgrade Hammer 90%200
+0 Knight’s Calypse Equipment1 +0 Knight’s Calypse Equipment1

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Upgrade Hammer แบบเปอร์เซนต์
– เป็นไอเทมสำหรับอัพเกรดอุปกรณ์ระดับ Legend เพื่อเสริมพลังในระดับ +16 ถึง 20
– เมื่อใช้ Upgrade Hammer ในการอัพเกรดอุปกรณ์ จะไม่ใช้วัตถุดิบและค่าธรรมเนียม
– เมื่อล้มเหลว จะไม่ได้รับโทษ (ไอเทมไม่สูญสลาย)

– ไอเทม Upgrade Hammerแบบเปอร์เซนต์นี้ เป็นไอเทมที่แตกต่างกับ Upgrade Hammer ที่ Drop ได้จากดันเจี้ยนและมีคุณภาพที่ดีกว่า (โอกาสเสริมพลังสำเร็จที่แน่นอนที่50%หรือ90%)