ตีบวกเครื่องประดับล้มเหลว

เปลี่ยนข้อความตีบวก
ตีบวกสำเร็จ
elsword