อุปกรณ์ Calypse of Warrior 3 Tier

4485

[อุปกรณ์ 3 Tier Lv 95]

เพิ่ม [อุปกรณ์ Calypse of Warrior 3 Tier]
– 95LV Legend [อุปกรณ์ Calypse of Warrior 3 Tier] เพิ่มเข้ามาใหม่!
– สามารถวิวัฒนาการ [อุปกรณ์ Calypse 2 Tier → อุปกรณ์ Calypse 3 Tier] ผ่านไอเทม [Equipment Converter-Legend] ที่สามารถสร้างได้ผ่าน Blacksmith

ข้อมูลอัพเกรด [อุปกรณ์ Calypse 3 Tier]
ในการอัพเกรดอุปกรณ์ Calypse 3 Tier จะต้องใช้วัตถุดิบต่างๆ เช่น Gold, Rebrium Point, High Grade Garnet, Supervisor Essence of Life, Lapis Lazuli, Cryolite เป็นต้น
ปริมาณวัตถุดิบที่จำเป็นต้องใช้ต่างกันตามขั้นการอัพเกรดและส่วนอุปกรณ์
※ ※ ※ เมื่ออุปกรณ์ Calypse 3 Tier +1 1 อัตราการอัพเกรดจะเพิ่มขึ้นเป็น 100% ต้องการ “~Green Light Crystal Stone” วัตถุดิบพิเศษ ไอเทม Cryolite สามารถได้รับจาก Green Dragon Nest Time Attack

เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการอัพเกรดอุปกรณ์ Epic/Unique
– ลดระดับความยากในการอัพเกรดโดยปรับปริมาณการใช้ Protection Magic Jelly และ Gold ของอุปกรณ์ Epic, Unique เดิม พร้อมกับการปล่อยอุปกรณ์ใหม่

[อัพเกรดไอเทม]

  • ใช้ Rebrium Point แทน Rebrium Upgrade Stone เมื่ออัพเกรดไอเทม
    ตอนนี้เมื่อทำการอัพเกรดไอเทม ไม่ต้องใช้ “Rebrium Upgrade Stone” อีกต่อไป จะใช้ “Rebrium Point” ในการอัพเกรดโดยตรงแทน
    “Rebrium Upgrade Stone” ที่เคยต้องใช้ในตอนอัพเกรดแต่เดิมนั้น จะถูกแทนที่ด้วย “Rebrium Point” ในปริมาณเดียวกัน
    ไม่สามารถเปลี่ยน Rebrium Point ให้เป็น Rebrium Upgrade Stone ที่ร้านค้า Blacksmith ได้อีกต่อไป (สามารถเปลี่ยน Rebrium Upgrade Stone →Rebrium Point ได้)

อุปกรณ์ Calypse of Warrior 3 Tier