Balance

5477

เปลี่ยน Skill Balance เดือน 3 PVE

เปลี่ยน Skill Balance เดือน 3 PVP

ลบ PVP Skill
• ไม่สามารถใช้ [Dash] Skill ใน PVP ยกเว้นอาชีพประเภท Warrior

เปลี่ยนแปลงดาเมจของ Attack Skillเปลี่ยนแปลงดาเมจของ Attack Skill ของอาชีพดังต่อไปนี้
(ตัวอย่างสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในตอนนี้คือ Attack Skill ของอาชีพ Assassin, Bringer ซึ่งเป็นระดับต่ำของ Light Fury จะไม่มีการเพิ่ม Attack
แต่ว่า สกิลของ Awakened Light Fury มีการเปลี่ยนแปลง)

 การเปลี่ยนแปลงอื่นๆ

เปลี่ยน Skill Balance เดือน 4 PVE

เปลี่ยน Skill Balance เดือน 4 PVP