Balance

2005

 

ปรับปรุงสัตว์อัญเชิญ Aurora Dragon Jade (Firebird)

Firebird
ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง
Fire Bolt Attack เพิ่มขึ้น
 – Physical/Magic Attack 2000% -> 2500%
Fire Flare เปลี่ยนแปลงโดยการทำให้เกิดกระแสเปลวไฟขนาดใหญ่รอบๆ Firebird ในรูปแบบการยิงลำแสงเปลวไฟเพื่อโจมตี

– Physical/Magic Attack 18400%

AI เปลี่ยนแปลงให้ไม่ใช้การโจมตีทั่วไปที่ไม่ใช่สกิล

ลดอัตราการใช้ [Fire Bolt] เล็กน้อย และเพิ่มอัตราการใช้ [Fire Breath] และ [Fire Flare] เล็กน้อย

 

PVP – Engineer , Gear Master
ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง

Mechanic Cannon

—–

[Awakened] Mechanic Cannon

– เพิ่ม Cooldown 4 วินาที

 

PVE – Plaga PVP – Plaga
ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง

Sacrifice

ปรับเวลาการมีผลใช้งานของเอฟเฟกต์อมตะ

อมตะจนกระทั่งก่อนโจมตีหนาม → อมตะในขณะร่ายสกิล

Sacrifice

ลบเอฟเฟกต์อมตะออก

 

PVE – Vena Plaga
ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง
Vena Plaga Transformation ลด Attack ธาตุความมืดที่เพิ่มขึ้นในขณะแปลงร่าง

20% → 10%

Defiant A ลดเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับ

20% → 10%

Defiant B ลดเอฟเฟกต์เพิ่ม Max HP

20% → 10%