Adaptability – Frozen World

864

◆ Adaptability(Frozen World) คืออะไร? 

    – ค่า Stat พิเศษที่จำเป็นต่อการโจมตี Frozen Nest อย่างมีประสิทธิภาพ

วิธีตรวจสอบ Adaptability(Frozen World) ของตนเอง?

    – สามารถตรวจสอบค่า Adaptability(Frozen World) ในปัจจุบันของตนเอง ผ่านทางรูปผลึกหิมะทางด้านซ้ายของมินิแผนที่ใน Town หรือ World Zone

Adaptability - Frozen World

วิธีได้รับค่า Adaptability(Frozen World)

    – สามารถรับค่า Adaptability(Frozen World) ด้วย Frozen Heart Dragon Jade ซึ่งสามารถรับได้จากสร้างและการเล่น Frozen Nest

◆ Nest ที่ใช้ Adaptability(Frozen World) และ ค่าต่ำสุดที่แนะนำ     

    – Bulk Hop Nest : ค่าต่ำสุดที่แนะนำ 0

    – Muertos Nest : ค่าต่ำสุดที่แนะนำ 10

เอฟเฟกต์ขึ้นอยู่กับค่า Adaptability(Frozen World)

    – เอฟเฟกต์ Cursed จะมีผลหากต่ำกว่าค่าต่ำสุดที่แนะนำในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย และเอฟเฟกต์พิเศษจะมีผลสะสมทุกๆ +10 หน่วยของค่าต่ำสุดที่แนะนำในแต่ละพื้นที่เป้าหมาย

ประเภท เอฟเฟกต์ที่มีผล รายละเอียดเอฟเฟกต์
ค่าที่แนะนำ

(ต่ำกว่า -1)

เอฟเฟกต์ Cursed Max HP -90%, Physical/Magic Attack -90%, Attack Speed -15%
ค่าที่แนะนำ

(+0 ~ +9)

Cursed, ไม่มีเอฟเฟกต์พิเศษ
ค่าที่แนะนำ

(+10 ~ +19)

เอฟเฟกต์พิเศษขั้น 1 Attack Speed +10%
ค่าที่แนะนำ

(+20 ขึ้นไป)

เอฟเฟกต์พิเศษขั้น 2 ความเสียหายเพิ่มเติมเมื่อติด Critical +20%

 

  • เพิ่ม Stat ใหม่ Adaptability ใน Bulk Hop Dragon Jade เดิม

   – เพิ่ม Stat ใหม่ (Adaptability) +5 ใน Frozen Heart(Frostbite, Cold Wave) ทุกระดับ Epic ~ Legend

Adaptability - Frozen World

 

  • เปลี่ยนออฟชั่นสุ่มเพิ่มเติมของ Bulk Hop Dragon Jade เดิม

ออฟชั่นไอเทม Frozen Heart (Frostbite, Cold Wave)

ไอเทม ระดับไอเทม Attack พื้นฐาน ออฟชั่นสุ่มเพิ่มเติม ออฟชั่นสกิล Adaptability
Frozen Heart(Frostbite) Epic 100,000 ไม่มี Frostbite Immunity 5
Frozen Heart(Cold Wave) Epic 100,000 Cold Wave Immunity 5
Frozen Heart(Frostbite) Unique 130,000 Frostbite Immunity 5
Frozen Heart(Cold Wave) Unique 130,000 Cold Wave Immunity 5
Frozen Heart(Frostbite) Legend 150,000 Physical/Magic Attack 10,000 ~ 110,000 Frostbite Immunity 5
Frozen Heart(Cold Wave) Legend 150,000 Cold Wave Immunity 5