ข้อมูล ประดับแดง และ ฆ้อนอีโว

406

Necklace

 • Necklace จะมี 2 ช่องเพื่อสวมใส่ Dragon Jade
  หากใช้ Hammer of Evolution – Noble Gerain Necklace อัพเกรดเป็น Step 1 จะเพิ่มเป็น 3 ช่อง ดังรูป

ข้อมูล ประดับแดง และ ฆ้อนอีโว

 • หากใช้ Hammer of Evolution – Gold Dragon Necklace อัพเกรดเป็น Step 2 จะเพิ่ม Bonus Set ดังรูป

ข้อมูล ประดับแดง และ ฆ้อนอีโว

 • สามารถตีบวกได้
 • Honorable Geraint – Necklace สามารถฝากคลัง Server ได้
 • Evolved Honorable Geraint – Necklace ผนึกใหม่ได้ 1 ครั้ง / ไม่สามารถฝากคลัง Server
 • Gold Dragon Necklace ไม่สามารถฝากคลัง Server / ไม่สามารแลกเปลี่ยน 

 

Ring

 • Ring จะมี 1 ช่องเพื่อสวมใส่ Dragon Jade
  หากใช้ Hammer of Evolution – Noble Gerain Ring อัพเกรดเป็น Step 1 จะเพิ่มเป็น 2 ช่อง ดังรูป

ข้อมูล ประดับแดง และ ฆ้อนอีโว

 • หากใช้ Hammer of Evolution – Gold Dragon Ring อัพเกรดเป็น Step 2 จะเพิ่ม Bonus Set ดังรูป

ข้อมูล ประดับแดง และ ฆ้อนอีโว

 • สามารถตีบวกได้
 • Honorable Geraint – Ring สามารถฝากคลัง Server ได้
 • Evolved Honorable Geraint – Ring ผนึกใหม่ได้ 1 ครั้ง / ไม่สามารถฝากคลัง Server
 • Gold Dragon Ring ไม่สามารถฝากคลัง Server / ไม่สามารแลกเปลี่ยน 

 

Earrings

 • Earrings จะมี 1 ช่องเพื่อสวมใส่ Dragon Jade
  หากใช้ Hammer of Evolution – Noble Gerain Earrings อัพเกรด จะเพิ่มเป็น 2 ช่อง ดังรูป

ข้อมูล ประดับแดง และ ฆ้อนอีโว

 • หากใช้ Hammer of Evolution – Gold Dragon Earrings อัพเกรดเป็น Step 2 จะเพิ่ม Bonus Set ดังรูป

ข้อมูล ประดับแดง และ ฆ้อนอีโว

 • สามารถตีบวกได้
 • Honorable Geraint – Earrings สามารถฝากคลัง Server ได้
 • Evolved Honorable Geraint – Earrings ผนึกใหม่ได้ 1 ครั้ง / ไม่สามารถฝากคลัง Server
 • Gold Dragon Earrings ไม่สามารถฝากคลัง Server / ไม่สามารแลกเปลี่ยน 

 

Hammer

 • Hammer of Evolution – Honorable Geraint
  **ใช้สำหรับการอัพเกรดเครื่องประดับให้เป็น Step 1 (เพิ่มช่องเพื่อใ่ส่ Dragon Jade)**
 • Hammer of Evolution – Honorable Geraint ไม่สามารถฝากคลัง Server / ไม่สามารแลกเปลี่ยน 
 • Hammer of Evolution – Gold Dragon
  **ใช้สำหรับการอัพเกรดเครื่องประดับให้เป็น Step ที่ 2**
 • Hammer of Evolution – Gold Dragon ไม่สามารถฝากคลัง Server / ไม่สามารแลกเปลี่ยน