6. Storage 30 Slot Icon

5. Phantom Horn of life Stat
7.Storage 30 Slot Stat
elsword