ฉายา Light Dragon Pioneer

Fluffy Golden Somersault Cloud (60 วัน)
Great Golden Garuda Wing (60 วัน)
elsword