[Dragon Nest] Patch Update “Machina”

6073

[Dragon Nest] Patch Update "Machina"

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ
…….ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันพุธที่ 17 เมษายน 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี

รายละเอียดการอัปเดต :

  1. Machina เพิ่มสายอาชีพใหม่ ดูรายละเอียด ที่นี่
  2. Forest Dragon Nest Light ดูรายละเอียด ที่นี่
  3. Saint Haven Defense War ดูรายละเอียด ที่นี่
  4. GM All Event ดูรายละเอียด ที่นี่
  5. Update Cash Shop ดูรายละเอียด ที่นี่

[Dragon Nest] Patch Update "Machina"

[Dragon Nest] Patch Update "Machina" [Dragon Nest] Patch Update "Machina"

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 17 เมษายน 2562
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ