[Dragon Nest] Patch Update ‘Machina Awakening’

3740

[Dragon Nest] Patch Update 'Machina Awakening'

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ
…….ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันพุธที่ 16 พฤษภาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Dragon Nest] Patch Update 'Machina Awakening' [Dragon Nest] Patch Update 'Machina Awakening'   [Dragon Nest] Patch Update 'Machina Awakening'

รายละเอียดการอัปเดต :
1. Machina Awakening ดูรายละเอียด ที่นี่
2. Cerberus Nest Beginner ดูรายละเอียด ที่นี่
3. ปรับปรุงเนื้อเรื่องเปลี่ยนอาชีพตัวละครรอง : Dark Avenger ดูรายละเอียด ที่นี่
4. เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ดูรายละเอียด ที่นี่
5. Balance ดูรายละเอียด ที่นี่
6. กิจกรรม สำรวจทวีป Altea : Season 11 ดูรายละเอียด ที่นี่

[Dragon Nest] Patch Update 'Machina Awakening'

[Dragon Nest] Patch Update 'Machina Awakening' [Dragon Nest] Patch Update 'Machina Awakening'

[Dragon Nest] Patch Update 'Machina Awakening' [Dragon Nest] Patch Update 'Machina Awakening'

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 16 พฤษภาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ