[Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’

9488

[Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ
…….ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

[Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’ [Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’   [Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’

รายละเอียดการอัปเดต :
1. Labyrinth ดูรายละเอียด ที่นี่
2. เปลี่ยนแปลง Garden of Time and Space ดูรายละเอียด ที่นี่
3. เควส Rebria Seal ดูรายละเอียด ที่นี่
4. ปรับปรุงเนื้อเรื่องเปลี่ยนอาชีพตัวละครรอง: Black Mara ดูรายละเอียด ที่นี่
5. เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม ดูรายละเอียด ที่นี่
6. Balance ดูรายละเอียด ที่นี่
7. Summer Time Event กิจกรรมฤดูร้อน ดูรายละเอียด ที่นี่

[Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’ 8. หมดระยะเวลากิจกรรม Sea Fishing

[Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’

[Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’ [Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’

[Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’ [Dragon Nest] Patch Update ‘Edge of Labyrinth’

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ