Patch Update : 13 กุมภาพันธ์ 2563

3001

Patch Update : 13 กุมภาพันธ์ 2563

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

ทีมงานขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ของวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายละเอียดการอัปเดต :

1.เปลี่ยนแปลง/เพิ่มเติม : ⇒ รายละเอียด
2.The Top Hero Competition :รายละเอียด
3.ยุติ Banquet Hall of Darkness

Patch Update : 13 กุมภาพันธ์ 2563

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

Patch Update : 13 กุมภาพันธ์ 2563