[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากกิจกรรม ICE DRAGON Nest

1261

[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากกิจกรรม ICE DRAGON Nest

ประกาศรายชื่อผู้ชนะ จากกิจกรรม
“ICE DRAGON Nest ปราบได้ไวที่สุด รับเงินรางวัลรวม 50,000 บาท!” สัปดาห์ที่ 4

ประกาศรายชื่อปาร์ตี้ผู้ชนะที่ผ่าน Ice Dragon Nest (Abyss Mode) โดยใช้เวลาน้อยที่สุด 2 อันดับแรก จากกิจกรรม  ICE DRAGON Nest ปราบได้ไวที่สุด รับเงินรางวัลรวม 50,000 บาท! มีดังต่อไปนี้

ผู้ชนะเลิศอับดับที่ 1 
รับ รางวัลเงินสด 35,000 บาท จำนวน 1 ปาร์ตี้[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากกิจกรรม ICE DRAGON Nest คลิปของผู่ชนะอันดับที่ 1 ทีม IZIZ DNTH

ผู้ชนะเลิศอับดับที่ 2
รับ รางวัลเงินสด 15,000 บาท จำนวน 1 ปาร์ตี้

[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากกิจกรรม ICE DRAGON Nest

เงื่อนไขกิจกรรม :

    1. เมื่อทีมงานประกาศผลผู้ชนะกิจกรรมนี้แล้ว หัวหน้าทีมที่ได้รับรางวัลต้องนำหลักฐาน บัตรประจำตัวประชาชน ระบุชื่อตรงตามที่รายละเอียดกรอกไว้ และสำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก พร้อมสำเนา 1 ชุด มาเป็นหลักฐานในการขอรับรางวัลด้วยตนเองที่บริษัท เอเชียซอฟท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันและเวลาทำการ ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้คือ ภายใน 14 วันทำการ นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อผู้โชคดี หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
    ***ทีมงานจะมอบเงินรางวัลทั้งหมดให้กับหัวหน้าทีมแต่เพียงผู้เดียว
หมายเหตุ: ในกรณีที่เป็นการส่งตัวแทนมารับ จะต้องมีเอกสารเซ็นยินยอมมอบอำนาจจากหัวหน้าทีมมาด้วย
2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเงินสด 35,000 บาท และ 15,000 บาทจะต้องรับรางวัลตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นได้
3. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับผู้อื่นได้
4. ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5% จากมูลค่าของรางวัลตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ทป.101/254
5. การตัดสินของทีมงานถือเป็นที่สิ้นสุด

โดยทางทีมงาน Dragon Nest Online ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

 

 

>> ผู้เล่นสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของ Dragon Nest เพิ่มเติมได้จากช่องทางเหล่านี้ <<

[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากกิจกรรม ICE DRAGON Nest
[Dragon Nest] ประกาศรายชื่อผู้ชนะจากกิจกรรม ICE DRAGON Nest

 

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 3 สิงหาคม 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ