[Dragon Nest] Item Shop Update วันที่ 27 เมษายน 2561

612

ITEM SHOP UPDATE
วันที่ 27 เมษายน 2561 ซื้อมากแถมมาก!


เข้าใช้งาน ITEM SHOP ได้ที่นี่
สามารถดูวิธีการใช้งาน Item Shop ได้ที่นี่ >>Click<<

รายละเอียดและเงื่อนไขในการขาย :

► Protection Magic Jelly Package

• ซื้อ Protection Magic Jelly 100 ชิ้น แถมฟรีอีก 30 ชิ้น [ราคา 153]


• ซื้อ Protection Magic Jelly 300 ชิ้น แถมฟรีอีก 120 ชิ้น [ราคา 459]

► Engraving Scroll Package

• ซื้อ (Armor) Engraving Scroll Collection 11 ชิ้น แถมฟรีอีก 3 ชิ้น [ราคา 150]


• ซื้อ (Armor) Engraving Scroll Collection 33 ชิ้น แถมฟรีอีก 11 ชิ้น [ราคา 450]

• ซื้อ (Weapon) Engraving Scroll Collection 11 ชิ้น แถมฟรีอีก 3 ชิ้น [ราคา 150]


• ซื้อ (Weapon) Engraving Scroll Collection 33 ชิ้น แถมฟรีอีก 11 ชิ้น [ราคา 450]

► Blue Bird Messenger Package

• ซื้อ Blue Messenger Bird 10 ชิ้น แถมฟรีอีก 10 ชิ้น [ราคา 85]


• ซื้อ Blue Messenger Bird 30 ชิ้น แถมฟรีอีก 50 ชิ้น [ราคา 255]

ระยะเวลาการจัดจำหน่าย :
เริ่มต้น : วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 09:00 น.

ระยะเวลาใช้ไอเทมโค้ด :
เริ่มต้น : วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 09.00 น.
สิ้นสุด : วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:00 น.

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 27 เมษายน 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ