[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !!

3432

[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !!

[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !!

ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ หากเพื่อนๆ สามารถทำภารกิจ Daily Mission จนครบและผ่านด่าน Labyrinth Nest ครบ 6 รอบ (ไม่จำกัดระดับ) รับของรางวัลจาก Daily Mission สองเท่า!!

ของรางวัลที่จะมอบให้เพิ่ม

[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! Crystal Point 1,600
[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! Community Points 750
[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! Fortune Coin Wonderful Point 500
[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! Rebrium Point 100
[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! Hero Gold 100
[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! 500 FTG Potion 1 อัน

พิเศษ !!!

สำหรับ ID ที่ทำภารกิจจากกิจกรรมดังกล่าวครบ 4 และ 8 ครั้ง
จะสามารถเลือกรับไอเทมจากทางด้านล่างได้ครั้งละ 1 อย่าง

ของรางวัลพิเศษ

ทำภารกิจครบ 4 ครั้ง (สามารถเลือกรับ)
– [Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! Golden Goblin Coin 1 อัน
หรือ
[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! Fresh Flavor Miracle Jelly 1 อัน

ทำภารกิจครบ 8 ครั้ง (สามารถเลือกรับ)
– [Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! Golden Goblin Coin 1 อัน
หรือ
[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! Fresh Flavor Miracle Jelly 1 อัน

[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !!

ระยะเวลากิจกรรม : 9 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2562

[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !!

1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. 1 ตัวละครสามารถร่วมภารกิจในแต่ละวันได้ 1 ครั้ง
3. ของรางวัลจะถูกมอบให้ใน Special Storage
4. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ

[Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !! [Dragon Nest] Golden Daily Mission ทำให้ครบรับของรางวัล 2 เท่า !!

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 8 มกราคม 2562