[Dragon Nest] ปันรัก ปันสุข ตะลุยดันเจี้ยน Drop Rate +100%

1322
[Dragon Nest] ปันรัก ปันสุข ตะลุยดันเจี้ยน Drop Rate +100%

[Dragon Nest] ปันรัก ปันสุข ตะลุยดันเจี้ยน Drop Rate +100%

……แบ่งความรัก ปันความสุขในเดือนกุมภาพันธ์กันด้วยกิจกรรมเพิ่มอัตรา Drop Rate +100% สำหรับ Slayer Dungeon และ Banquet Hall of Darkness โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อดันเจี้ยนที่ได้รับการเพิ่มอัตรา Drop Rate +100%

• Banquet Hall of Darkness
• [Slayer]Manticore Nest
• [Slayer]Arch Bishop Nest
• [Slayer]Daedalus Nest

[Dragon Nest] ปันรัก ปันสุข ตะลุยดันเจี้ยน Drop Rate +100%

ระยะเวลากิจกรรม :
ทุกๆ วันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ ช่วงเวลา 20:30 – 23:30 น.
เริ่ม 9 กุมภาพันธ์ 2561 ถึง 11 มีนาคม 2561

[Dragon Nest] ปันรัก ปันสุข ตะลุยดันเจี้ยน Drop Rate +100% 1. ทุกไอดีสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
2. ทีมงานของสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ
.
[Dragon Nest] ปันรัก ปันสุข ตะลุยดันเจี้ยน Drop Rate +100% [Dragon Nest] ปันรัก ปันสุข ตะลุยดันเจี้ยน Drop Rate +100%
ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561