[Dragon Nest] ประกาศเรื่องการรีเซ็ต DN Point และการใช้งาน

1919

[Dragon Nest] ประกาศเรื่องการรีเซ็ต DN Point และการใช้งาน

ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ

………ทีมงาน Dragon Nest ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ได้ ประกาศเรื่องการปรับเปลี่ยนการใช้งาน DN Point ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นไปนั้น ได้เกิดปัญหาทางเทคนิค ทำให้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการใช้ DN Point ได้ทันตามที่ประกาศไว้ โดยจะปรับเปลี่ยนการใช้ DN Point อีกครั้งในวันที่ 11 เมษายน 2561 หลังปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์เป็นต้นไป

………สำหรับการรีเซ็ต DN Point นั้น ทีมงานของแจ้งให้ทราบว่า หลังจากนี้จะมีการรีเซ็ตทุกๆ เดือนในวันที่แพทช์อัพเดท ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป ดังนั้น DN Point ที่ได้จากกิจกรรมและโปรโมชั่นของเดือนมีนาคม 2561 จะไม่ถูกรีเซ็ตในเดือนเมษายน 2561 เพื่อให้ผู้เล่นสามารถใช้ DN Point ในการซื้อไอเทมได้อย่างเต็มที่ และจะรีเซ็ตอีกครั้งในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม 2561 ซึ่งจะมีกำหนดการประกาศให้ทราบอีกครั้ง

………โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

[Dragon Nest] ประกาศเรื่องการรีเซ็ต DN Point และการใช้งาน [Dragon Nest] ประกาศเรื่องการรีเซ็ต DN Point และการใช้งาน
ทีมงาน Dragon Nest

วันที่ 14 มีนาคม 2561
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ