บัตรอาวุธ

DN_CashShop_Update_900x619
อาวุธส้ม Maid
elsword