[DN] เพิ่มความสามารถให้ตัวเราและสัตว์เลี้ยงคู่ใจกับไอเทม Pet Skill Box

3943

มารู้จักไอเทม Pet Skill Box กันเถอะ

Pet Skill Box : เป็นไอเทมที่ใช้สำหรับเพิ่มความสามารถให้กับ เจ้าของสัตว์เลี้ยงนั้นๆ โดยสามารถเปลี่ยนได้จนกว่าจะพอใจกันไปเลย!!

วิธีการใช้งาน Pet Skill Box  และสิ่งจำเป็นในการใช้งาน
– Pet (สัตว์เลี้ยงต่างๆ ภายในเกม)
– Pet Skill Box (ใช้สำหรับเพิ่มจำนวนช่องสกิวสัตว์เลี้ยง)
– Pet Skill Volume

สัตว์เลี้ยงที่เปิดใช้งานครั้งแรกนั้นจะมีสกิวเริ่มต้นมา 1 สกิว และสามารถเพิ่มช่องสกิวได้อีก 1 ช่องโดนการใช้ไอเทม Pet Skill Box

[DN] เพิ่มความสามารถให้ตัวเราและสัตว์เลี้ยงคู่ใจกับไอเทม Pet Skill Box

สำหรับสกิวสัตว์เลี้ยงนั้นสามารถหาได้จากไอเทม Pet Skill Volume เมื่อกดใช้งานจะทำการสุ่ม ไอเทม (Be Stronger Master 1-12)
[DN] เพิ่มความสามารถให้ตัวเราและสัตว์เลี้ยงคู่ใจกับไอเทม Pet Skill Box

เมื่อได้ Pet Skill ที่ต้องการแล้ว คลิกขวาที่ Pet Skill เพื่อทำการติดตั้ง
[DN] เพิ่มความสามารถให้ตัวเราและสัตว์เลี้ยงคู่ใจกับไอเทม Pet Skill Box

*สามารถหากยกเลิกสกิลสัตว์เลี้ยงได้โดนการคลิ๊กขวาที่สกิลดังกล่าว
*หากทำการยกเลิกสกิลสัตว์เลี้ยง สกิลดังกล่าวจะไม่สามารถเรียกคืนได้

ตัวอย่าง Pet Skill Volume (ถุงสุ่มสกิลสัตว์เลี้ยง)
[DN] เพิ่มความสามารถให้ตัวเราและสัตว์เลี้ยงคู่ใจกับไอเทม Pet Skill Box