[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

1810

1. สำหรับผู้ที่ต้องการฝากขายไอเทม สามารถทำได้โดยไปหา NPC ฝากขาย (สังเกตได้จากสัญลักษณ์ [DN] การฝากขายไอเทม (Auction house) )

2. เลือก “View Auctions”

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

3. หากต้องการจะทำการซื้อไอเทม ให้เลือกที่แถบ “ซื้อ” ไอเทมที่มีคนนำมาฝากขายไว้จะขึ้นโดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ต่างๆ

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

4. หากต้องการจะทำการฝากขายไอเทมให้เลือกที่แถบ “ลงทะเบียน” แล้วเลือก”ลงทะเบียนไอเทม”

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

5. ลากไอเทมที่ต้องการฝากขายมาใส่ พร้อมระบุรายละเอียดของไอเทมที่เราต้องการฝากขาย

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

6. เมื่อระบุรายละเอียดครบ กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

7. จะมีข้อความระบุ “ค่าลงทะเบียน”

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

8. ไอเทมจะถูกฝากขาย

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

9. สามารถตรวจสอบดูได้ว่า สินค้าที่ทำการฝากขายไว้ชิ้นใดถูกขายออกไปแล้ว ที่แถบ “คำนวน” จะบอกถึงรายการไอเทมที่ได้รับการซื้อไปแล้ว

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

10. กดปุ่ม “รวม” เพื่อทำการรับเงินจากการฝากขาย

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)

[DN] การฝากขายไอเทม (Auction house)