Shooting Star : REMAKE

6799

Shooting Star : REMAKE

 

Shooting Star : REMAKE

Shooting Star : REMAKE Shooting Star : REMAKE

 

♦ ปรับสกิล ♦

PVE PVP
Engineer Engineer
ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง

Chemical Grenade

เปลี่ยนแปลงเลเวลขอบเขตจำกัด
16LV -> 7LVลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด
1606% → 843%ลด Cooldown15 วินาที → 5 วินาทีเพิ่มประสิทธิภาพระยะเวลาของดีบัฟที่เพิ่มขึ้นเมื่อเพิ่มเลเวลสกิล ระยะเวลาเหมือนเดิมโดยอ้างอิงเลเวลสูงสุดเพิ่มระยะเวลาต่อเลเวล 2 วินาที → 5 วินาที

Chemical Grenade

เปลี่ยนแปลงเลเวลขอบเขตจำกัด
16LV -> 7LVลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด
411% → 340%
Rocket Jump สามารถยกเลิกการร่ายสกิลอื่นและใช้งานได้

ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด
1940% → 825%

Cooldown ถูกบันทึกถึง 2 ครั้ง

ปรับประสิทธิภาพของ Cooldown เลเวล 1 และการลด Cooldown ต่อการเลเวลอัพ

Cooldown เลเวล 1 16 วินาที → 24 วินาที

ลด Cooldown ต่อเลเวล 1 วินาที  → 2 วินาที

Rocket Jump สามารถยกเลิกการร่ายสกิลอื่นและใช้งานได้

ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด
389% → 322%

Cooldown ถูกบันทึกถึง 2 ครั้ง

ปรับประสิทธิภาพของ Cooldown เลเวล 1 และการลด Cooldown ต่อการเลเวลอัพ

Cooldown เลเวล 1 16 วินาที → 34 วินาที

ลด Cooldown ต่อเลเวล 1 วินาที → 2 วินาที

AP Launcher ลบสกิล [Load Ammo] ออกและสกิลใหม่ที่เพิ่มขึ้น

ยิงกระสุนที่ทะลุะลวงศัตรูต่อเนื่อง 5 นัด
Attack ต่อกระสุนโดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด 1066%

AP Launcher ลบสกิล [Load Ammo] ออกและสกิลใหม่ที่เพิ่มขึ้น

ยิงกระสุนที่ทะลุะลวงศัตรูต่อเนื่อง 5 นัด
Attack ต่อกระสุนโดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด 62%

Buster Call เปลี่ยนจาก Awakened Skill เป็น Ultimate Skill

ยิงเครื่องหมายยิงปืนใหญ่ไปยังพิกัดเป้าหมายเพื่อโน้มน้าวการระดมยิง

Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด 20000%

Buster Call เปลี่ยนจาก Awakened Skill เป็น Ultimate Skill

ยิงเครื่องหมายยิงปืนใหญ่ไปยังพิกัดเป้าหมายเพื่อโน้มน้าวการระดมยิง

Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด 1275%

Alfredo Stomp

เปลี่ยนจาก Toggle Active Skill เป็น Passive Skill

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

13LV → 7LV

เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

385% → 1725%
ลด Cooldown

11 วินาที → 9 วินาที

ลบเอฟเฟกต์ Provocation ออก

Alfredo Stomp

เปลี่ยนจาก Toggle Active Skill เป็น Passive Skill

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

13LV → 7LV

ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

208% → 190%
ลบเอฟเฟกต์ Provocation ออก

Alfredo Berserker

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

7LV → 3LV

ลดเอฟเฟกต์การลดความเสียหายที่ได้รับโดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

25% → 20%
ลบสเปคการเพิ่มเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับต่อการอัพเลเวล

Alfredo Berserker

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

7LV → 3LV

ลดเอฟเฟกต์การลดความเสียหายที่ได้รับโดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

25% → 10%

ลดระยะเวลาโดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

30 วินาที → 20 วินาที
ลบสเปคการเพิ่มเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับต่อการอัพเลเวล

Alfredo Whirlwind

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

14LV → 7LV

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดง Attack

Attack ทั้งหมด 665% → Attack ต่อ Hit  87%

(เพิ่ม Attack ประมาณ 350% โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด)
ลด Cooldown

30 วินาที → 14 วินาที

เพิ่มรายละเอียดลงใน Tooltip ว่าจำนวนครั้งที่ Hit ได้รับอิทธิพลต่อ Action Speed ของ Alfredo

Alfredo Whirlwind

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

14LV → 7LV

เปลี่ยนแปลงรูปแบบการแสดง Attack

Attack ทั้งหมด 747% → Attack ต่อ Hit 18%

(เพิ่ม Attack ประมาณ 40% โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด)
เพิ่มรายละเอียดลงใน Tooltip ว่าจำนวนครั้งที่ Hit ได้รับอิทธิพลต่อ Action Speed ของ Alfredo

Alfredo Beam

Damage Transition เปลี่ยนเป็นสกิล Shooting Star และ Engineer สามารถเรียน Alfredo Beam ได้

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

13LV → 7LV

เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

2433% → 2645%

ลด Cooldown

24 วินาที → 20 วินาที

เพิ่มรายละเอียดลงใน Tooltip ว่า Beam ที่ยิงไปแต่ละทิศทางจะสะท้อนกลับ Skill Attack 100%

Alfredo Beam

Damage Transition เปลี่ยนเป็นสกิล Shooting Star และ Engineer สามารถเรียน Alfredo Beam ได้

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

13LV → 7LV

ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

630% → 520%

เพิ่มรายละเอียดลงใน Tooltip ว่า Beam ที่ยิงไปแต่ละทิศทางจะสะท้อนกลับ Skill Attack 100%

Ping Pong Bomb

เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

472% → 1989%

Ping Pong Bomb

ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

314% → 196%

Cannon Blaster

เพิ่มระยะทางสูงสุดของกระสุนยิง

เอฟเฟกต์ของกับระเบิดที่ติดตั้งได้ถูกเปลี่ยนให้ใช้งานง่ายขึ้นเล็กน้อย

เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

1418% → 3488%

ลด Cooldown

10 วินาที→7 วินาที

Cannon Blaster

เพิ่มระยะทางสูงสุดของกระสุนยิง

เอฟเฟกต์ของกับระเบิดที่ติดตั้งได้ถูกเปลี่ยนให้ใช้งานง่ายขึ้นเล็กน้อย

เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

194% → 221%

Mine Thrower

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

14LV → 17LV

เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

472% → 529%

Mine Thrower

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

14LV → 17LV

เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

36% → 42%

Chemical Missile

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

10LV → 15LV

เพิ่ม Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

3277% → 5753%

เพิ่ม Cooldown

18 วินาที → 25 วินาที

Chemical Missile

ปรับเลเวลขอบเขตจำกัด

10LV → 15LV

ลด Attack โดยอ้างอิงเลเวลสูงสุด

873% → 820%

 

PVE PVP
Shooting Star Shooting Star
ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง

Splash

เปลี่ยนแปลงสเปคของสกิลเป็นครึ่งนึง

ไม่เสียกระสุนอีกต่อไป และ Cooldown ไม่ถูกสะท้อน

Cooldown 3 วินาที

บันทึก Cooldown ถึง 5 ครั้ง

ยิงกระสุน 7 นัดพร้อมกัน ถ้ากระสุนโดนศัตรูจะเกิดระเบิดและสร้างความเสียหาย

Attack ต่อกระสุน 550%

Splash

เปลี่ยนแปลงสเปคของสกิลเป็นครึ่งนึง

ไม่เสียกระสุนอีกต่อไป และ Cooldown ไม่ถูกสะท้อน

Cooldown 15 วินาที

บันทึก Cooldown ถึง 5 ครั้ง

ยิงกระสุน 5 นัดพร้อมกัน ถ้ากระสุนโดนศัตรูจะเกิดระเบิดและสร้างความเสียหาย

Attack ต่อกระสุน 42%

Damage Transition สกิลพิเศษ Shooting Star ที่สามารถเรียนได้แทน Alfredo Beam

ไม่เกิดผลโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับ Alfredo อีกต่อไป

เลเวลขอบเขตการจำกัดถูกปรับเป็น 1

เอฟเฟกต์โยกย้ายความเสียหายที่ได้รับบางส่วนให้แก่ Alfredo เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับ

ลดความเสียหายที่ได้รับ 30%

ระยะเวลา 20 วินาที

เพิ่มเอฟเฟกต์การฟื้นฟู HP ทันทีเมื่อใช้งาน

ฟื้นฟู 15% ของ Max HP

เพิ่ม Cooldown

60 วินาที → 75 วินาที

Damage Transition สกิลพิเศษ Shooting Star ที่สามารถเรียนได้แทน Alfredo Beam

ไม่เกิดผลโดยการมีปฏิสัมพันธ์กับ Alfredo อีกต่อไป

เลเวลขอบเขตการจำกัดถูกปรับเป็น 1

เอฟเฟกต์โยกย้ายความเสียหายที่ได้รับบางส่วนให้แก่ Alfredo เปลี่ยนเป็นเอฟเฟกต์ลดความเสียหายที่ได้รับ

ลดความเสียหายที่ได้รับ 20%

ระยะเวลา 20 วินาที

เพิ่มเอฟเฟกต์การฟื้นฟู HP ทันทีเมื่อใช้งาน

ฟื้นฟู 10% ของ Max HP

เพิ่ม Cooldown

60 วินาที → 90 วินาที

AP Launcher EX

ลบ Load Ammo EX และสกิลใหม่ที่เพิ่มเติม

จำนวนของกระสุนที่ยิงออกไปเพิ่มขึ้น 5 นัด และเพิ่มความเร็วในการร่ายสกิล

Attack ของกระสุนเพิ่มเติมเป็น 100% ของ AP Launcher

AP Launcher EX

ลบ Load Ammo EX และสกิลใหม่ที่เพิ่มเติม

จำนวนของกระสุนที่ยิงออกไปเพิ่มขึ้น 5 นัด และเพิ่มความเร็วในการร่ายสกิล

Attack ของกระสุนเพิ่มเติมเป็น 50% ของ AP Launcher

Mine Thrower EX

ลบเอฟเฟกต์เพิ่มจำนวนลูกปืนใหญ่

Mine Thrower EX

ลบเอฟเฟกต์เพิ่มจำนวนลูกปืนใหญ่

Chemical Missile EX

Attack ของระเบิดเพิ่มเติมจะถูกสะท้อน 100% ของ Chemical Missile Attack โดยไม่เกี่ยวกับระยะทาง

เพิ่มเอฟเฟกต์ที่เพิ่มขอบเขตการโจมตี

เพิ่มระยะเวลาดีบัฟ

10 วินาที → 60 วินาที

Chemical Missile EX

Attack ของระเบิดเพิ่มเติมจะถูกสะท้อน 50% ของ Chemical Missile Attack โดยไม่เกี่ยวกับระยะทาง

เพิ่มเอฟเฟกต์ที่เพิ่มขอบเขตการโจมตี

Splash EX

ลบเอฟเฟกต์เพิ่มจำนวนกระสุน

Attack ของ Splash ทดแทนเพิ่มขึ้น 100%

ปุ่มที่ใช้ยิงต่อเนื่องเปลี่ยนจาก [ปุ่มโจมตีพิเศษ] เป็น [ปุ่มโจมตีทั่วไป]

Splash EX

ลบเอฟเฟกต์เพิ่มจำนวนกระสุน

Attack ของ Splash ทดแทนเพิ่มขึ้น 50%

ปุ่มที่ใช้ยิงต่อเนื่องเปลี่ยนจาก [ปุ่มโจมตีพิเศษ] เป็น [ปุ่มโจมตีทั่วไป]

Class Mastery

เพิ่มปริมาณการเพิ่ม Physical Attack

15% → 20%

ลบเอฟเฟกต์การเพิ่ม Max HP ของ Alfredo

ลบเอฟเฟกต์เพิ่ม Movement Speed เมื่่อใช้สกิลยิงปืนใหญ่

ลบเอฟเฟกต์สร้างลูกกระสุน

เพิ่มเอฟเฟกต์ที่สามารถใช้ Upgrade AP Launcher เมื่อใช้ AP Launcher

เมื่อใช้ AP Launcher จะได้รับทรัพยากร [Overheating]

ถ้าเติม [Overheating] ทับซ้อน 2 ครั้ง AP Launcher ที่ใช้งานครั้งถัดไปจะเพิ่ม Attack ขึ้น 50%

Class Mastery

ลบเอฟเฟกต์การเพิ่ม Max HP ของ Alfredo

ลบเอฟเฟกต์เพิ่ม Movement Speed เมื่่อใช้สกิลยิงปืนใหญ่

Class Mastery II

เพิ่มปริมาณการเพิ่ม Physical Attack

15% → 20%

สามารถยกเลิกการร่ายสกิลอื่นและใช้ [Rocket Jump] ได้ อีกทั้งในกรณีนี้จะสามารถทำให้เกิดผลด้วยการกด [ปุ่มเคลื่อนที่] + [ปุ่มโจมตีพิเศษ]

Class Mastery II

สามารถยกเลิกการร่ายสกิลอื่นและใช้ [Rocket Jump] ได้ อีกทั้งในกรณีนี้จะสามารถทำให้เกิดผลด้วยการกด [ปุ่มเคลื่อนที่] + [ปุ่มโจมตีพิเศษ]

Class Mastery III

ลบเอฟเฟกต์ Splash ต่อเนื่อง

เพิ่มเอฟเฟกต์ลด Cooldown ของ Buster Call และ Demolition ลง 2 วินาทีเมื่อใช้ Quick Shot

Class Mastery III

 

PVE PVP
Shooting Star(Awakened) Shooting Star(Awakened)
ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง ชื่อสกิล ส่วนที่เปลี่ยนแปลง

Shooting Tactics

ลบสกิล [Alfredo Drill] ออกและเป็นสกิลใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา

เมื่อใช้จะถอยหลังและเอฟเฟกต์อมตะจะมีผลในขณะเคลื่อนที่

เมื่อเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและใช้งาน จะพุ่งตัวไปด้านหน้าแล้วเอฟเฟกต์อมตะจะมีผลในขณะเคลื่อนที่

สามารถยกเลิกการร่ายสกิลอื่นและใช้งานได้ อีกทั้งในกรณีนี้จะสามารถทำให้เกิดผลโดยการกด [ปุ่มกระโดด]

Attack 500%

Cooldown 5 วินาที

Shooting Tactics

ลบสกิล [Alfredo Drill] ออกและเป็นสกิลใหม่ที่เพิ่มขึ้นมา

เมื่อใช้จะถอยหลังและเอฟเฟกต์อมตะจะมีผลในขณะเคลื่อนที่

เมื่อเคลื่อนที่ไปด้านหน้าและใช้งาน จะพุ่งตัวไปด้านหน้าแล้วเอฟเฟกต์อมตะจะมีผลในขณะเคลื่อนที่

สามารถยกเลิกการร่ายสกิลอื่นและใช้งานได้ อีกทั้งในกรณีนี้จะสามารถทำให้เกิดผลโดยการกด [ปุ่มกระโดด]

Attack 175%

Cooldown 25 วินาที

Demolition

เปลี่ยนจาก Ultimate Skill เป็น Awakened Skill
ไม่ใช้กระสุนได้อีกต่อไปจะเปลี่ยนเป็นเมื่อใช้สกิลจะยิงปืนใหญ่โดยไม่ต้องควบคุมต่างหากใช้งานเอฟเฟกต์อมตะในขณะร่ายสกิลยิงกระสุน 7 นัดต่อการยิงAttack ต่อกระสุน 850%

Demolition

เปลี่ยนจาก Ultimate Skill เป็น Awakened Skill
ไม่ใช้กระสุนได้อีกต่อไปจะเปลี่ยนเป็นเมื่อใช้สกิลจะยิงปืนใหญ่โดยไม่ต้องควบคุมต่างหากยิงกระสุน 7 นัดต่อการยิงAttack ต่อกระสุน 20%
[Awakened Passive] Alfredo ปรับเอฟเฟกต์อัพเกรดของสกิล Alfredo ต่างๆ

เอฟเฟกต์เพิ่ม Alfredo HP ซึ่งเคยอยู่กับ Class Mastery ย้ายไปเป็น Awakened Passive

เนื้อหาเกี่ยวกับเอฟเฟกต์อัพเกรดสกิล Alfredo ต่างๆ ถูกใส่ใน Tooltip

Alfredo Stomp, Whirlwind – Attack 100%,  เพิ่มขอบเขตการโจมตี 50%

Alfredo Beam – เพิ่ม Attack 100%

Alfredo Berserker – เพิ่มเอฟเฟกต์อัพเกรดบัฟ

[Awakened Passive] Alfredo ปรับเอฟเฟกต์อัพเกรดของสกิล Alfredo ต่างๆ

เอฟเฟกต์เพิ่ม Alfredo HP ซึ่งเคยอยู่กับ Class Mastery ย้ายไปเป็น Awakened Passive

เนื้อหาเกี่ยวกับเอฟเฟกต์อัพเกรดสกิล Alfredo ต่างๆ ถูกใส่ใน Tooltip

Alfredo Stomp, Whirlwind, Beam –  เพิ่ม Attack 20%

Alfredo Berserker – เพิ่มเอฟเฟกต์อัพเกรดบัฟ

[Awakened Passive] Chemical Grenade

ปรับเอฟเฟกต์ของสกิล Biochemistry Research และเปลี่ยนชื่อสกิล

ไม่อัพเกรด Chemical Missile อีกต่อไป และลบเอฟเฟกต์ติดพิษออก

ขอบเขตการโจมตีกว้างขึ้นแทนที่จะเพิ่ม Attack ของ Chemical Grenade และเพิ่มเอฟเฟกต์ดึงศัตรูภายในขอบเขตเข้ามารวมตัวกัน

ปรับเลเวลที่ได้รับ

93LV → 91LV

[Awakened Passive] Chemical Grenade

ปรับเอฟเฟกต์ของสกิล Biochemistry Research และเปลี่ยนชื่อสกิล

ไม่อัพเกรด Chemical Missile อีกต่อไป และลบเอฟเฟกต์ติดพิษออก

ขอบเขตการโจมตีกว้างขึ้นแทนที่จะเพิ่ม Attack ของ Chemical Grenade และเพิ่มเอฟเฟกต์ดึงศัตรูภายในขอบเขตเข้ามารวมตัวกัน

ปรับเลเวลที่ได้รับ

93LV → 91LV

[Awakened Passive] Cannon Blaster

ลบเอฟเฟกต์ลด Cooldown ของ Cannon Blaster

เพิ่มเอฟเฟกต์บันทึก Cooldown ของ Cannon Blaster ถึง 2 ครั้ง

ลบเอฟเฟกต์ลด Cooldown ของ Demolition เพื่อใช้งาน

อัพเกรด Attack ของระเบิดครั้งที่ 2 ของ [Awakened] Cannon Blaster

30%  ของ Cannon Blaster→ 100%

[Awakened Passive] Cannon Blaster

เพิ่มเอฟเฟกต์บันทึก Cooldown ของ Cannon Blaster ถึง 2 ครั้ง

[Awakened Passive] Quick Draw

ลบ [Awakened Passive] Air Shot ออกและเป็น Awakened Passive ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ เลเวลที่เรียนได้คือเลเวล 93

เมื่อใช้ [Ping Pong Bomb], [Cannon Blaster], [AP Launcher], [Splash]  จะฟื้นฟู Cooldown ของ [Buster Call], [Demolition] 2 วินาที

เมื่อใช้ [Rocket Jump], [Shooting Tactics] จะเพิ่ม Action Speed 15% เป็นเวลา 4 วินาที

เมื่อใช้ [Mine Thrower], [Chemical Missile] จะเพิ่ม Movement Speed 30% เป็นเวลา 4 วินาที

[Awakened Passive] Quick Draw

ลบ [Awakened Passive] Air Shot ออกและเป็น Awakened Passive ที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ เลเวลที่เรียนได้คือเลเวล 93

เมื่อใช้ [Ping Pong Bomb], [Cannon Blaster], [AP Launcher], [Splash]  จะฟื้นฟู Cooldown ของ [Buster Call], [Demolition] 2 วินาที

เมื่อใช้ [Rocket Jump], [Shooting Tactics] จะเพิ่ม Action Speed 10% เป็นเวลา 3 วินาที

เมื่อใช้ [Mine Thrower], [Chemical Missile] จะเพิ่ม Movement Speed 10% เป็นเวลา 3 วินาที

 

 

♦ เปลี่ยนแปลง – ไอเทม ♦

  1. ปรับเอฟเฟกต์ของ Ancient Armor, Accessary
ไอเทม Upgrade Skill รายละเอียด
High Angle Bullet AP Launcher เป้าหมายที่อัพเกรดไอเทมเปลี่ยนเป็น AP Launcher ตามการลบ [Load Ammo]
Phantom Dragon Jade Cannon Blaster เนื่องจากเพิ่ม Attack การระเบิดครั้งที่ 2 ของ [Awakened] Cannon Blaster ดังนั้นจึงลดเอฟเฟกต์การอัพเกรดของ Dragon Jade

– Attack การระเบิดครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้น 200% → Attack การระเบิดครั้งที่ 2 เพิ่มขึ้น 50%

– เปลี่ยนแปลง Tooltip แต่ว่า Attack ระเบิดครั้งที่ 2 สะท้อนกลับ 150% ของ Cannon Blaster จึงไม่เปลี่ยนแปลงไปจากแต่ก่อน

 

  1. เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ Skill Seal
คลาส ชื่อสกิล ประเภทสกิล เลเวลที่มีผล รายละเอียด

Engineer

AP Launcher Active 24 เพิ่ม Skill Seal ใหม่

สามารถเลือกเอฟเฟกต์ [เพิ่ม Attack], [ลด Cooldown] ได้

Buster Call Active 40 เพิ่ม Skill Seal ใหม่

สามารถเลือกเอฟเฟกต์ [เพิ่ม Attack], [ลด Cooldown] ได้

Demolition Ultimate 40 ลบเอฟเฟกต์ Seal ออก
Load Ammo Active 20 ลบเอฟเฟกต์ Seal ออก
Alfredo Stomp Toggle Active 16 ลบเอฟเฟกต์ Seal ออก
Alfredo Berserker Passive 22 ลบเอฟเฟกต์ Seal ออก
Alfredo Whirlwind Passive 30 ลบเอฟเฟกต์ Seal ออก
Damage Transition Active 26 ลบเอฟเฟกต์ Seal ออก

Gear Master

Alfredo Beam Passive ลบเอฟเฟกต์ Seal ออก