PATRONA REMAKE
PATRONA REMAKE

สวัสดี ชาว Dragon Nest
Patrona ได้ทำการ Remake แล้ว~
เนื่องจาก Patrona เป็นตัวละครที่มีการควบคุมยุ่งยากเล็กน้อย
จึงเป็นตัวละครที่ผู้เล่นซึ่งมีความมั่นใจในการควบคุมชอบเล่น
ส่วนที่ปรับปรุงผ่านทาง Remake ในครั้งนี้

เนื่องจาก Ruina และ Defensio นั้น
มีสไตล์การเล่นของทั้งสองคลาสไม่ค่อยมีความแตกต่างกันและ
จำนวนดาเมจคาดไว้ของ Defensio นั้นสูงกว่า Ruina
จึงปรับปรุงทั้งสองสถานการณ์ด้านบนเป็นหลัก

ในการ Remake ครั้งนี้
Ruina มีการเพิ่มสกิลหลายอย่างที่สามารถทำหน้าที่ในการโจมตี
Defensio มีหลายอย่างที่สะท้อนการทำหน้าที่ในการป้องกันที่ดีขึ้น
อีกทั้งพยายามเปลี่ยนสไตล์การเล่นผ่านทางสกิลหลักของแต่ละคลาส
Patrona ซึ่งถูก Remake เปนตัวละครที่ 6 ในคราวนี้
จะสามารถตอบแทนความคาดหวังของเหล่าผู้เล่นได้

ทิศทางการ Remake

Patrona แบ่งออกเป็นสองคลาส
ซึ่งมีตำแหน่ง Damage Dealer และ Tanker
แต่ว่าเนื่องจากขอบเขตของทั้งสองตำแหน่งนั้นไม่ชัดเจนจึงมีการสร้างสกิลและมอบเอฟเฟกต์ที่ตรงกับกลุ่มอาชีพผ่านทางการ Remake ในครั้งนี้

PATRONA REMAKE

PATRONA REMAKE

PATRONA REMAKE

PATRONA REMAKE

 

แนะนำสกิลหลัก Ruina
ชื่อสกิล คำอธิบายสกิล
Ducking ถ้ากด [ปุ่มกระโดด] ในขณะใช้สกิล จะยกเลิกท่าทางและเคลื่อนที่ในระยะสั้นพร้อมกับทำท่าทางอย่างรวดเร็ว

ถ้ากด [ปุ่มกระโดด] พร้อมกับทิศทางที่กด จะเคลื่อนย้ายไปยังทิศทางดังกล่าวPATRONA REMAKE

Wild Rush หลังจากใช้สกิลโจมตีและ [Ducking] ถ้ากด [ปุ่มโจมตีพิเศษ] จะสามารถใช้เชื่อมโยงกับ [Wild Rush]PATRONA REMAKE
Flicker โจมตีศัตรูที่อยู่ด้านหน้าด้วยความเร็วสูงเพื่อทำให้ Knuckle Gear เกิด Overheating

หากสร้างความเสียหายให้แก่เป้าหมายหลายตัวจะสามารถสร้าง [Steam] เพิ่มเติมได้

สร้าง [Steam] 1 ชิ้น ต่อ HitPATRONA REMAKE

[Awakened Passive] Gear Up อัพเกรด [Kidney Blow] และ [Beat Down]

เพิ่ม Attack และระยะการดูดศัตรูของ [Kidney Blow]

เพิ่มขอบเขตคลื่นกระแทกในจุดตกของ [Beat Down]PATRONA REMAKE

แนะนำสกิลหลัก Defensio
ชื่อสกิล คำอธิบายสกิล
Shoving ในขณะใช้สกิลโจมตี ถ้ากดปุ่ม [กระโดด] จะตั้งท่าป้องกันการโจมตีของศัตรูอย่างรวดเร็ว

สามารถใช้ทั้งในสถานะ [พื้นดิน/กลางอากาศ] หากป้องกันสำเร็จจะเป็นอมตะเป็นเวลา 0.5 วินาทีPATRONA REMAKE

Ground Spike กระโดดลอยสูงขึ้นไปบนอากาศและโจมตีพวกศัตรูที่อยู่บนพื้นอย่างรุนแรงด้วยคลื่นกระแทกPATRONA REMAKE
Reverse Order ออกคำสั่งกับ [Bomb Air Current] ที่ถูกสร้างขึ้นทั้งหมด แล้วทำให้เกิดระเบิดทันทีเพื่อโจมตีศัตรูPATRONA REMAKE

 

 Patrona Skill TreePATRONA REMAKE

 

Ruina Skill TreePATRONA REMAKE

 

Ruina Awakening Skill TreePATRONA REMAKE

 

 

Defensio Skill Tree
PATRONA REMAKE

 

Defensio Awakening Skill Tree
PATRONA REMAKE

 

Skill Dragon Jade

เปลี่ยนสกิลเป้าหมาย Patrona Skill Dragon Jade
เปลี่ยนสกิลเป้าหมายของ Red Moon, Green ให้ตรงกับโครงสร้างสกิลของ Patrona ที่ถูก Remake
Phantom Dragon Jade
Ruina Defensio
เปลี่ยน Damage

200% -> 180%

เปลี่ยน Damage

200% -> 150%

Red Moon Dragon Jade
Ruina Defensio
เปลี่ยนสกิลเป้าหมาย

Kidney Blow -> Wild Rush

เปลี่ยน Damage

250% -> 240%

เปลี่ยนสกิลเป้าหมาย

Beat Down -> Bone Brake

เปลี่ยน Damage

200% -> 325%

Green Dragon Jade
Ruina Defensio
เปลี่ยน Damage

275% -> 250%

เปลี่ยนสกิลเป้าหมาย

Beyond the Wall -> Ground Spike

เปลี่ยน Damage

320% -> 290%

Red Moon Dragon Jade
Ruina Defensio
เปลี่ยนแปลงสกิลเป้าหมาย

※คอมเมนท์ผู้พัฒนา: เปลี่ยนสกิลใหม่เป็นสกิล Red Moon ตามการเปลี่ยนแปลง Kidney Blow และ Beat Down ให้เป็นสกิลพื้นฐานของ Ruina

Ruina : Wild Rush (สกิลใหม่)

Defensio : Bone Brake (สกิลใหม่)

Green Dragon Jade
Ruina Defensio
เปลี่ยนแปลงสกิลเป้าหมาย

※คอมเมนท์ผู้พัฒนา: เปลี่ยน Ground Spike ซึ่งเป็นสกิลใหม่ให้เป็นสกิล Green ตามการลบสกิล Beyond the Wall

Skill Dragon Jade
※คอมเมนท์ผู้พัฒนา: สกิลเป้าหมายของเอฟเฟกต์ที่เคยช่วยอัพเกรด [Kidney Blow], [Beat Down], [Beyond the Wall] ใน Goddess Equipment และ Seal ถูกเปลี่ยนเป็น 3 อย่างได้แก่ [Wild Rush], [Bone Brake] และ [Ground Spike]

ลดค่าการเพิ่ม Attack ด้วย Dragon Jade แต่หลังจาก Remake จะเพิ่ม Attack ของสกิล EX (Flow Through, Leaping Over, Flying Knee Kick)

 

เปลี่ยนแปลง

  • Goddess Equipment และ Goddess Seal

– สกิลที่เกี่ยวข้องกับคำนำหน้าของไอเทม Goddess มีการเปลี่ยนแปลงดังต่อไปนี้

Prefix ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน
Air Wanderer [Beyond the Wall] [Ground Spike]
Fallen Angel [Beat Down] [Bone Brake]
Fascinating Emergency Landing [Step Up] [Ruination]
Break Through Space [Kidney Blow] [Wild Rush]
Great First Step [Foot Stomping] [Kidney Blow]

 

  • Skill Dragon Jade

– เป้าหมายของสกิล Red Moon, Green เปลี่ยนเป็นสกิลใหม่

Prefix ก่อนเปลี่ยน หลังเปลี่ยน
Red Moon Kidney Blow Wild Rush
Red Moon Beat Down Bone Brake
Green Beyond the Wall Ground Spike

 

  • Skill Seal

เพิ่ม Sk- ราคาขายของ Skill Seal ที่ถูกลบถูกปรับเป็น 1 Cooper

ill Seal 6 ชิ้น และลบ Skill Seal 6 ชิ้น

ชื่อ Class  Option เปลี่ยนแปลง
Premium Plate Skill Seal (Ground Spike) Patrona เพิ่ม Damage 20%

ลด Cooldown 20%

Skill Seal ใหม่
Premium Plate Skill Seal (Demolish Punch) Patrona เพิ่ม Damage 20%

ฟื้นฟู MP 3000

Skill Seal ใหม่
Premium Plate Skill Seal (Wild Rush) Patrona เพิ่ม Damage 20%

ลด Cooldown 20%

Skill Seal ใหม่
Premium Plate Skill Seal (Bone Brake) Patrona เพิ่ม Damage 20%

เพิ่ม Action Speed 50%

Skill Seal ใหม่
Premium Plate Skill Seal (Ruination) Patrona เพิ่ม Damage 20%

ลด Cooldown 20%

Skill Seal ใหม่
Premium Plate Skill Seal (Palm Strike) Ruina เพิ่ม Damage 20%

ลด Cooldown 20%

Skill Seal ใหม่
Premium Plate Skill Seal (Rock-away) Patrona Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Plate Skill Seal (Air-surfing) Patrona Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Plate Skill Seal (Overheating) Ruina Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Plate Skill Seal (Repair) Defensio Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Plate Skill Seal (Beyond the Wall) Patrona Skill Seal ที่ถูกลบ
Premium Plate Skill Seal (Overclocking) Patrona Skill Seal ที่ถูกลบ

 

  • เปลี่ยนเอฟเฟกต์ Skill Seal

– เปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ของ Skill Seal 5 แบบ

ชื่อ Class ออฟชั่นไอเทม การเปลี่ยนแปลง
Premium Plate Skill Seal (Step Up) Patrona เพิ่ม Damage 20% Skill Seal
เพิ่ม Action Speed 50%
Premium Plate Skill Seal (Man-to-man) Patrona เพิ่ม Damage 20% Skill Seal
เพิ่ม Critical Rate 30%
Premium Plate Skill Seal (Deus Ex Machina) Patrona เพิ่ม Damage 20% Skill Seal
เพิ่ม Critical Rate 30%
Premium Plate Skill Seal (Foot Stomping) Patrona เพิ่ม Damage 20% Skill Seal
ฟื้นฟู MP 3000
Premium Plate Skill Seal (Wolof) Patrona เพิ่ม Damage 20% Skill Seal
ฟื้นฟู MP 3000

 

  • Plate

– เพิ่ม Plate ทั้ง 6 อย่าง และลบ Plate ทั้ง 6 อย่างใน [Skill Seal Shop]

– Plate ที่ถูกลบจะไม่สามารถใช้ได้อีกต่อไป และถูกปรับราคาขายให้เป็น 1 Cooper

ชื่อ Class ราคาซื้อในร้านค้า เปลี่ยนแปลง
Premium Plate (Ground Spike) Patrona 1Gold Plate ใหม่
Premium Plate  (Demolish Punch) Patrona 1Gold Plate ใหม่
Premium Plate
(Wild Rush)
Patrona 1Gold Plate ใหม่
Premium Plate
(Bone Brake)
Patrona 1Gold Plate ใหม่
Premium Plate (Ruination) Patrona 1Gold Plate ใหม่
Premium Plate
(Palm Strike)
Ruina 1Gold Plate ใหม่
Premium Plate
(Rock-away)
Patrona ไม่สามารถซื้อ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate
(Air-surfing)
Patrona ไม่สามารถซื้อ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Overheating) Ruina ไม่สามารถซื้อ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Repair) Defensio ไม่สามารถซื้อ Plate ที่ถูกลบ
Premium Plate (Beyond the Wall) Patrona ไม่สามารถซื้อ Plate ที่ถูกลบ
Premium Skill Seal (Overclocking) Patrona ไม่สามารถซื้อ Plate ที่ถูกลบ