*หมายเหตุ ระบบจะ Reset การ Login ทุกวัน เวลา 00.00

Phantom Protection Magic Jelly 20 ชิ้น

FTG Potion 500 2 ชิ้น

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 วัน) 1 ชิ้น

Fortune Coin - Nest Point(1000)

Slayer Mode Ticket 2 ชิ้น

Resurrection Scroll 10 ชิ้น

Dark Cube Box 10 ชิ้น

Phantom Blue Messenger Bird 5 ชิ้น

Horn of Life (7 วัน) 1 ชิ้น

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 วัน) 1 ชิ้น

Reward Pocket (Goddess's Sadness) 2 ชิ้น

Phantom Magnifying Glass 3 ชิ้น

Epic Dragon Jade Pocket (93Lv) 2 ชิ้น

Light Cube Box 10 ชิ้น

Goddess's Grief 5 ชิ้น

FTG Potion 500 4 ชิ้น

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 วัน) 1 ชิ้น

Crystal Point 1,000

Slayer Mode Ticket 2 ชิ้น

Resurrection Scroll 20 ชิ้น

Light Cube Box 10 ชิ้น

Phantom Protection Magic Jelly 40 ชิ้น

Phantom Seal Stamp 20 ชิ้น

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 วัน) 1 ชิ้น

Slayer Point (+1000) แต้ม

Low Level Brilliant Dragon Jade's Fragment 10 ชิ้น

Low Level Brilliant Dragon Jade's Heart 1 ชิ้น

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 วัน) 5 ชิ้น

ออนไลน์ครบ 120 ชั่วโมง

เติมเงิน 1 ครั้ง

ออนไลน์ครบ 180 ชั่วโมง

ซื้อ Potential Elephant Treasure Chest 10 กล่อง

ตัวละครที่ผ่าน Rune Dragon Nest 8 คน ระดับบ Abyss 3 ครั้ง

ลงดันเจี้ยน "Golden Meadow และ Hotwave Hell" ครบ 15 รอบ

ลงดันเจี้ยน "Wailing Wall และ Blue Wind Plain" ครบ 15 รอบ

ลงดันเจี้ยน "Riverworth Village Ruins, Mutation Habitat and Meteor Crash Site Warning Area" ครบ 15 รอบ