หมายเหตุ : ระบบจะทำการ Reset การ Login ทุกวันเวลา 00.00
DAY 1
Fortune Coin - Community Point(500) (30 day)
DAY 2
FTG Potion 500 (7 days) 1 ea
DAY 3
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 4
Fortune Coin - Nest Point(1000)
DAY 5
Slayer Mode Ticket 2 ea
DAY 6
Resurrection Scroll 5 ea
DAY 7
Dark Cube 10 ea
DAY 8
Phantom Blue Messenger Bird 5 ea
DAY 9
Horn of Life (7 days) 1 ea
DAY 10
Rebrium Point 200
DAY 11
Reward Pocket (Goddess's Sadness) 2 ea
DAY 12
Goblynn's Precious Box 2 ea
DAY 13
Epic Dragon Jade Pocket (93Lv) 2 ea
DAY 14
Rebrium Point 300
DAY 15
Goddess's Grief 5 ea
DAY 16
FTG Potion 500 (7 days) 2 ea
DAY 17
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 18
Crystal Point 1,000
DAY 19
Slayer Mode Ticket 2 ea
DAY 20
Resurrection Scroll 10 ea
DAY 21
Light Cube 15 ea
DAY 22
Phantom Protection Magic Jelly 40 ea
DAY 23
Horn of Life (7 days) 1 ea
DAY 24
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 2 ea
DAY 25
Slayer Point (+3000) แต้ม
DAY 26
Low Level Brilliant Dragon Jade's Fragment 10 ea
DAY 27
Low Level Brilliant Dragon Jade's Heart 1 ea
DAY 28
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 5 ea
DAY 1
Spring Daily Dot Couple Style (7 วัน)
DAY 2
Metronome item 7 วัน (7 วัน)
DAY 3
Rainbow Circle (7 วัน)
DAY 4
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 5
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 6
DJ Classical (7 วัน)
DAY 7
10% Discount Coupon 1 ชิ้น (1 ชิ้น)
DAY 8
aPhone Limited Edition (7 วัน)
DAY 9
Fantasy Light (7 วัน)
DAY 10
Love sexy lip couple style (7 วัน)
DAY 11
Pumpkin Bag (7 วัน)
DAY 12
Glow Beach Platform (7 วัน)
DAY 13
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 14
Sabb Zaa (15 วัน)
DAY 15
Spring Daily Dot Couple Style (7 วัน)
DAY 16
Rainbow Circle (7 วัน)
DAY 17
Love sexy lip couple style (7 วัน)
DAY 18
Pumpkin Bag (7 วัน)
DAY 19
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 20
DJ Classical (7 วัน)
DAY 21
20% Discount Coupon (1 ชิ้น)
DAY 22
Metronome item (7 วัน)
DAY 23
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 24
Fantasy Light (7 วัน)
DAY 25
aPhone Limited Edition (7 วัน)
DAY 26
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 27
Glow Beach Platform (7 วัน)
DAY 28
Rose of Sharon Couple Style (ถาวร)
DAY 1
Spring Daily Dot Couple Style (7 วัน)
DAY 2
Metronome item 7 วัน (7 วัน)
DAY 3
Rainbow Circle (7 วัน)
DAY 4
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 5
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 6
DJ Classical (7 วัน)
DAY 7
10% Discount Coupon 1 ชิ้น (1 ชิ้น)
DAY 8
aPhone Limited Edition (7 วัน)
DAY 9
Fantasy Light (7 วัน)
DAY 10
Love sexy lip couple style (7 วัน)
DAY 11
Pumpkin Bag (7 วัน)
DAY 12
Glow Beach Platform (7 วัน)
DAY 13
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 14
Sabb Zaa (15 วัน)
DAY 15
Spring Daily Dot Couple Style (7 วัน)
DAY 16
Rainbow Circle (7 วัน)
DAY 17
Love sexy lip couple style (7 วัน)
DAY 18
Pumpkin Bag (7 วัน)
DAY 19
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 20
DJ Classical (7 วัน)
DAY 21
20% Discount Coupon (1 ชิ้น)
DAY 22
Metronome item (7 วัน)
DAY 23
หน้า So Lovely (7 วัน)
DAY 24
Fantasy Light (7 วัน)
DAY 25
aPhone Limited Edition (7 วัน)
DAY 26
Mini Angel Wing (7 วัน)
DAY 27
Glow Beach Platform (7 วัน)
DAY 28
Rose of Sharon Couple Style (ถาวร)
หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้รับไอเทมในวันที่ 6 - 30 กันยายน 2561
หมายเหตุ : ระบบจะทำการ Reset การ Login ทุกวันเวลา 00.00
ออนไลน์ครบ 120 ชั่วโมง
ออนไลน์ครบ 180 ชั่วโมง
ซื้อ Potential Elephant’s Treasure Chest แบบ 10 กล่อง
ตัวละครที่ผ่าน Rune Dragon Nest 8 คน ระดับ Abyss 3 ครั้ง
ลงดันเจี้ยน “Golden Meadow และ Hotwave Hell” รวมกันครบ 15 รอบ
หมายเหตุ : ระบบจะเปิดให้รับไอเทมในวันที่ 6 - 30 กันยายน 2561