หมายเหตุ : ระบบจะทำการ Reset การ Login ทุกวันเวลา 00.00
DAY 1
Fortune Coin - Community Point(500) (30 day)
DAY 2
Rebrium Point 200
DAY 3
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 4
Fortune Coin - Nest Point(1000)
DAY 5
Upgrade Hammer - Weapon (Legend) 1 ea
DAY 6
Resurrection Scroll 5 ea
DAY 7
Darkness Cube 10 ea
DAY 8
Horn of Life (7 days) 1 ea
DAY 9
Phantom Protection Magic Jelly 50 ea
DAY 10
Rebrium Point 200
DAY 11
Reward Pocket (Goddess's Sadness) 2 ea
DAY 12
Upgrade Hammer (Epic) 3 ea
DAY 13
Supervisor Essence of Life 20 ea
DAY 14
Rebrium Point 300
DAY 15
Premium Garnet 40 ea
DAY 16
Perfect FTG 1 ea
DAY 17
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 1 ea
DAY 18
Crystal Point 1,000
DAY 19
Upgrade Hammer (Unique) 3 ea
DAY 20
Resurrection Scroll 10 ea
DAY 21
Light Cube 15 ea
DAY 22
Phantom Protection Magic Jelly 50 ea
DAY 23
Horn of Life (7 days) 1 ea
DAY 24
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 2 ea
DAY 25
Slayer Point (+3000) แต้ม
DAY 26
Upgrade Hammer - Armor (Legend) 3 ea
DAY 27
Low Level Brilliant Dragon Jade's Heart 1 ea
DAY 28
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 5 ea