*หมายเหตุ ระบบจะ Reset การ Login ทุกวัน เวลา 00.00

ระยะเวลารับรางวัล : วันที่ 6 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 23.59 น.

Phantom Protection Magic Jelly 20 ชิ้น

FTG Potion 500 2 ชิ้น

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 วัน) 1 ชิ้น

Fortune Coin - Nest Point(1000)

Slayer Mode Ticket 2 ชิ้น

Resurrection Scroll 10 ชิ้น

Upgrade Hammer (Epic) 3ea

Phantom Blue Messenger Bird 5 ชิ้น

Horn of Life (7 วัน) 1 ชิ้น

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 วัน) 1 ชิ้น

Reward Pocket (Goddess's Sadness) 2 ชิ้น

Phantom Magnifying Glass 3 ชิ้น

Epic Dragon Jade Pocket (93Lv) 2 ชิ้น

Upgrade Hammer (Unique) 3ea

Goddess's Grief 5 ชิ้น

FTG Potion 500 4 ชิ้น

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 วัน) 1 ชิ้น

Crystal Point 1,000

Slayer Mode Ticket 2 ชิ้น

Resurrection Scroll 20 ชิ้น

Upgrade Hammer - Armor (Legend) 3ea

Phantom Protection Magic Jelly 40 ชิ้น

Phantom Seal Stamp 20 ชิ้น

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 วัน) 1 ชิ้น

Slayer Point (+3000 ชิ้น) 1ea

Low Level Brilliant Talisman's Piece 10ea

Low Level Brilliant Talisman's Essence 1ea

Potential Elephant''s Treasure Chest (3 วัน) 5 ชิ้น

อ่านรายละเอียดกิจกรรมคลิกที่นี่

ออนไลน์ครบ 120 ชั่วโมง

เติมเงิน 1 ครั้ง

ออนไลน์ครบ 180 ชั่วโมง

ซื้อ Potential Elephant Treasure Chest 10 กล่อง

ตัวละครที่ผ่าน Rune Dragon Nest 8 คน ระดับบ Abyss 3 ครั้ง

ลงดันเจี้ยน "Golden Meadow และ Hotwave Hell" ครบ 15 รอบ

ระยะเวลารับรางวัล : วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2561 เวลา 23.59 น.

อ่านรายละเอียดกิจกรรมคลิกที่นี่