หมายเหตุ : ระบบจะทำการ Reset การ Login ทุกวันเวลา 00.00
DAY 1
Fortune Coin - Community Point(500) (30 day)
DAY 2
Rebrium Point 100
DAY 3
Rebrium Point 200
DAY 4
Fortune Coin - Nest Point(1000)
DAY 5
Upgrade Hammer - Weapon (Legend) 1 ea
DAY 6
Resurrection Scroll 5 ea
DAY 7
Lapis Lazuli 2 ea
DAY 8
Phantom Protection Magic Jelly 30 ea
DAY 9
Rebrium Point 100
DAY 10
Rebrium Point 200
DAY 11
Reward Pocket (Goddess's Sadness) 2 ea
DAY 12
Upgrade Hammer - Armor (Legend) 1 ea
DAY 13
Supervisor Essence of Life 20 ea
DAY 14
Lapis Lazuli 3 ea
DAY 15
Phantom Protection Magic Jelly 50 ea
DAY 16
Rebrium Point 100
DAY 17
Rebrium Point 200
DAY 18
Slayer Point (+3000) แต้ม
DAY 19
Upgrade Hammer - Armor (Legend) 3 ea
DAY 20
Lapis Lazuli 5 ea
DAY 21
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 2 ea
DAY 22
Premium Garnet 40 ea
DAY 23
Rebrium Point 100
DAY 24
Rebrium Point 200
DAY 25
Crystal Point 1,000
DAY 26
Upgrade Hammer (Unique) 3 ea
DAY 27
Lapis Lazuli 3 ea
DAY 28
Potential Elephant''s Treasure Chest (3 days) 2 ea