[Dragon Nest] Patch Update ” Time and Space Gust (Bacchus Brothers) “

[Dragon Nest] Patch Update " Time and Space Gust (Bacchus Brothers) "

[Dragon Nest] Cash Shop Update : วันที่ 17 เมษายน 2562

[Dragon Nest] Cash Shop Update : วันที่ 17 เมษายน 2562

[Dragon Nest] Patch Update “Machina”

[Dragon Nest] Patch Update "Machina"

[Dragon Nest] Patch Update “World Remaster”

Patch Update "World Remaster"

[Dragon Nest] Patch Update “Dissolution of Nest”

Patch Update "Dissolution of Nest"

[Dragon Nest] Patch Update “Sunset Corridor”

Patch Update "Sunset Corridor"

[Dragon Nest] Patch New Labyrinth update

Patch New Labyrinth update

[Dragon Nest] CashShop Update : วันที่ 12 ธันวาคม 2561

[Dragon Nest] CashShop Update : วันที่ 12 ธันวาคม 2561

[Dragon Nest] Patch Update “LENCEA NEW CLASS UPDATE”

LENCEA NEW CLASS UPDATE

[Dragon Nest] CashShop Update : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561

November Cash Shop Update 1. เปิดขายคอสตูมใหม่ Mushroom Costume Package (ถาวร) ราคา 34,900 Cash คอสตูมขอบฟ้า 4 ส่วน มีอาวุธ ระยะเวลาการขาย : วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 หลังปิดปรังปรุงเซิร์ฟเวอร์ ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 11 ธันวาคม...