ระบบต่างๆ

ระบบ 2nd Suffix

ระบบ Mercenary

ระบบ Hot Springs

ระบบ Sea Fishing

ระบบ Returnee

ระบบ PVP

ระบบ Guild War

ระบบ Combine Skill

ระบบ Hero Level

elsword