ขณะนี้พบปัญหาเติมระบบ playmall แก้ไขแล้วเสร็จ 18.00 น.ค่ะ