[Dragon Nest] Patch Update ประจำวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 
ทีมงาน Dragon Nest สวัสดีค่ะ
 
       ทีมงาน Dragon Nest ขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า Patch Update ประจำสัปดาห์ของวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ทางทีมงานได้ทำการปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 13.00 น. นั้น มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
รายละเอียดในการอัปเดต :
1. ปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์ประจำสัปดาห์ตามปกติค่ะ
 
      โดยทางทีมงาน Dragon Nest ขอถือโอกาสนี้เรียนแจ้งให้ผู้เล่นทราบ และขอขอบพระคุณผู้ใช้บริการทุกท่านเป็นอย่างยิ่งที่เลือกใช้บริการของเรา ทีมงานจะมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการให้ดียิ่งขึ้นเพื่อตอบสนองความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าตลอดไป

 
 

ทีมงาน Dragon Nest
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขรายละเอียด โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าค่ะ